Logo för Unicefs Barnvänlig kommun

Barnvänlig kommun

Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun är ett verktyg som hjälper kommuner att garantera att barnets rättigheter förverkligas i varje barns vardag. Modellen grundar sig på FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell.

Pedersöre började jobba med modellen 2020

Pedersöre inledde hösten 2020 arbetet med att implementera Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun i sin verksamhet. Det innebär att Pedersöre förbinder sig att jobba långsiktigt för barnens bästa. Det är ett arbete som engagerar alla sektorer inom kommunen, från småbarnspedagogik till utbildning, planläggning, kultur och fritid, förvaltning och beslutsfattande. Det är inte ett projekt, utan ett arbetssätt som hela tiden tar barnens och ungdomars rättigheter i beaktande. 

Vi börjar med att kartlägga nuläget och väljer ut fokusområden som vi vill utveckla i en ännu barnvänligare riktning. Målsättningen är att efter två år få Unicefs certifikat för en barnvänlig kommun.

Erkännandet är i kraft två år åt gången. Ett förnyande av det förutsätter att man fortsätter med utvecklingsarbetet och rapporterar till UNICEF.

FN:s barnkonvention är grunden

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den inne­håller 54 artiklar som alla är viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

 1. Alla barn har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras på grund av barnets eller dess föräldrars egenskaper, åsikter eller ursprung. (Artikel 2)
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3)
 3. Varje barn har rätt till livet. Staterna ska trygga bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska överleva och utvecklas i egen takt.(Artikel 6)
 4. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad. (Artikel 12)

Finlands Unicef, Barnkonventionen i korthet.

Konventionen om barnets rättigheter, hela texten.

Barnens rättigheter i en kommun

I en barnvänlig kommun förverkligas barnets rättigheter i det dagliga livet för alla kommuninvånare under 18 år. I praktiken innebär det till exempel att: 

 • Barn behandlas som jämlika kommuninvånare.
 • Barnen är delaktiga när kommunen planerar, bedömer och utvecklar tjänster.
 • Varje barn har likvärdiga möjligheter att delta.
 • Barn och vuxna får information om barnens rättigheter. Barn och ungdomar uppmuntras att delta i och se sig själva som betydelsefulla medlemmar i lokalsamhället.
 • Kommunen främjar barnens rättigheter i beslutsfattandet, förvaltningen och servicen.
 • Barns och ungas kunskap om sin egen vardag och barnkonsekvensanalyser påverkar kommunens beslutsfattande.
 • Barnets rätt till en tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på Unicefs webbplats.

Ur barnens synvinkel försäkrar en barnvänlig kommun till exempel, att varje barn

 • Har möjligheter att påverka sin egen vardag och saker som berör barnet  
 • Har en trygg vuxen som intresserar sig för barnet
 • Har en kompis att leka med och göra saker tillsammans med
 • Går i en skola som ger barnet möjlighet att lyckas, oberoende av bakgrund
 • Har en hobby som är oberoende av familjens inkomster eller boningsort

Styrgruppen

Kommunstyrelsen utsåg 24.8.2020 en koordineringsgrupp som lotsar Unicefs modell för en barnvänlig kommun vidare i Pedersöre. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, förvaltningen, ungdomsrådet, förtroendevalda samt från föreningar och organisationer.

Koordineringsgruppen består av:

 • Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (ordförande)
 • Chef för småbarnspedagogiken Catarina Herrmans (koordinator)
 • Kanslichef Carina Wärn (sekreterare)
 • Kanslist Maria Tokou
 • Informatör Malin Henricson
 • Planläggare Anna-Karin Pensar
 • Ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist
 • Idrottssekreterare Pontus Backlund
 • Rektor Hanna Molander
 • Förskolföreståndare Maria Enell
 • Föreningsrepresentant Johan Nylund, Esse IK
 • Emil Jansson, representant för ungdomsrådet
 • Skolhälsovårdare Annika Back, representant för skolhälsovården 

Koordineringsgruppen kan vid behov kalla även andra sakkunniga till sina sammanträden.

Så här jobbar vi framåt

Pedersöres samarbete med Unicef startade med en utbildningsdag torsdagen den 26 november 2020. Efter det började vi kartlägga nuvarande situation utgående från Unicefs indikatorer och ta fram en verksamhetsplan för vårt utvecklingsarbete mot en ännu barnvänligare kommun.

Vi siktar på att verksamhetsplanen är klar hösten 2021. Just nu väntar vi på den svenska översättningen av Unicefs digitala tjänst ska bli klar. 

Koordineringsgruppens kontaktperson  är chefen för småbarnspedagogik, Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, 06–7850 201.

Nyheter

Länkar