Barn & skola Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig del av skolans verksamhetskultur. Elevhälsoarbetet indelas i en gemensam del och en individuell del.

Elevhälsan ordnas i första hand som en gemensam förebyggande verksamhet som skall stödja hela skolan. Detta innebär att vi satsar på gemensamma aktiviteter, samarbetet med hemmen och tryggheten vid skolan. Elevhälsan ska främja och upprätthålla elevens goda fysiska och psykiska hälsa, goda lärande, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Elevhälsan ska även stödja den fostrande verksamheten i skolan.  Skolans elevhälsogrupp samarbetar och stödjer skolpersonalen i deras arbete i klasserna.

Elevhälsoarbetet hör till alla som arbetar i skolan och till de myndigheter som ansvarar för elevhälsotjänsterna.

Skolans rektor har ett helhetsansvar för elevhälsan i skolan.

Alla elever har rätt till avgiftsfri individuell elevhälsa. Som elev kan du få hjälp från skolhälsovården, skolpsykologen eller skolkuratorn. Den individuella elevhälsan strävar efter att främja elevens hälsa, lärande, delaktighet och välbefinnande samt att förebygga problem.

Elevhälsans organisation och pedagogiskt stöd (pdf 100KB)

Styrgruppen för elevhälsa

Elevhälsans styrgrupp har som uppgift att leda, utveckla och utvärdera både den gemensamma och individuella elevhälsans arbete i Pedersöre.  Styrgruppen ger riktlinjer för hur elevhälsan skall ordnas i skolorna. I styrgruppen sitter representanter från elevhälsan, förskolan, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning.

Den gemensamma elevhälsan och skolans elevhälsogrupp

Det gemensamma elevhälsoarbetet hör till alla som jobbar i skolan. Som elev har du rätt till en trygg skolmiljö, både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla som jobbar i skolan med elever ska på bästa sätt stödja elevernas välmående. Tillsammans strävar vi till att skapa en lugn miljö i skolan för allas arbetsro, trivsel och trygghet.

Varje skola har en egen elevhälsogrupp som arbetar för att höja elevernas och skolpersonalens välmående i skolan. Elevhälsogruppen jobbar förebyggande och dess främsta uppgift är att skapa förutsättningar för hälsa och välmående i en positiv skolmiljö. Den gemensamt inriktade elevhälsan ansvarar även för att skolan fungerar i kris-, problem- och olyckssituationer. Varje skola har en elevhälsoplan där du kan läsa hur elevhälsan i din skola ordnas.

Individuell elevhälsa

Som elev kan du få hjälp från skolhälsovården, skolpsykologen och skolkuratorn. Individuell elevhälsa förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarnas samtycke.

Expertgrupp

Den som känner oro för en elev, skall ta detta till diskussion med eleven. Kvarstår oron för eleven kontaktas vid behov vårdnadshavare och elevhälsans tjänster erbjuds. Tillsammans med eleven kontaktas elevhälsans personal. Personalen inom elevhälsan bedömer om behovet av stöd behöver utredas. Efter detta är det möjligt att sammankalla en expertgrupp.

Expertgruppen kan bestå av lärare, kurator, skolhälsovårdare, skolpsykolog osv. Expertgruppens storlek kan variera från gång till gång. Även andra viktiga personer för eleven, kan delta i expertgruppens möte. Eleven/studeranden skall godkänna vem som ingår i gruppen, beroende på hens ålder så kan även föräldrarnas åsikt beaktas.