Boende & miljö Planer och kartor

Planer och kartor

Planläggningen är en av grundpelarna när det gäller att skapa en attraktiv, välfungerande och konkurrenskraftig kommun. Genom god planering kan gynnsamma förhållanden för bland annat arbetsplatser, service och boende skapas.

Planläggningen i kommunen regleras och styrs av Markanvändnings– och bygglagen (MBL). Rekommendationer från ministerier och planer på landskapsnivå och regional nivå spelar även en betydande roll. En annan viktig aspekt av planläggningen är att det sker en växelverkan mellan olika aktörer, framför allt mellan beslutsfattare, kommuninvånare, näringsliv och tjänstemän.

Ta kontakt med kommunens planläggare eller mätningstekniker vid frågor gällande planer eller andra planläggningsrelaterade frågor.

Planläggningschef Anna-Karin Pensar, tel. 06-7850 324, 044-7557 619, anna-karin.pensar@pedersore.fi

Planläggare Jessica Sjöblom, tel. 040-6749 623, jessica.sjoblom@pedersore.fi

Mätningstekniker Tage Back, tel. 06-7850 325, 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Kartor

Planläggningssektionen

Planläggningssektionens ärenden rör i huvudsak direkta markplaneringsfrågor, men också aktuella ärenden som t.ex. utlåtanden beträffande trafiksäkerhet, markinköp och byggnadsärenden.  

Medlemmar i planläggningssektionen

Planläggningsöversikt

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planläggningsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat för vad som händer på regional nivå, generalplannivå och detaljplannivå.

Planläggningsöversikt 2022 (PDF 540 kB)