Livsmedel

En bild av smileys som går från glad till ledsen, smileys är OIVA-inspektionernas bedömningsskala

Ta kontakt med livsmedeltillsynen vid:

  • misstanke om matförgiftning
  • grundande eller avslutande av verksamhet i en livsmedelslokal
  • frågor angående livsmedelslagstiftningen
  • du ska ha tillfällig försäljning av livsmedel i samband med ett evenemang, på torget, utomhusförsäljning osv.
  • du har frågor eller respons om livsmedel, t.ex. om du vill ge ett klagomål över hygienen eller om du har märkt att ett företag har vilseledande marknadsföring om sina livsmedel på vårt tillsynsområde (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby)
  • planer på att göra stora renoveringar eller ändringar i en livsmedelslokal
  • frågor gällande egenkontroll

Kontaktuppgifter till livsmedelstillsynen

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Storskrubb Jonathan, hälsoinspektör, jonathan.storskrubb@pedersore.fi, 040 632 9285

Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952


Mer information:

Mer information om anmälning av en registrerad livsmedelsverksamhet (ilppa), krav på livsmedelslokaler, anmälan om matförgiftning och primärproduktion hittas i kategorierna här:

Minskning och bokföring av livsmedelsavfall


Livsmedelsbranschen bör minska och föra bok över livsmedelsavfall
Livsmedelsföretagarna ska se till att deras verksamhet ger upphov till så lite livsmedelsavfall som möjligt. Den nya avfallsförordningen förpliktar livsmedelsföretagarna att överlåta oanvända ätbara livsmedel för återutdelning, i första hand som människoföda, om detta kan ske så att kostnaderna är skäliga och utan att livsmedelssäkerheten äventyras.

Minskning av mängden livsmedelsavfall
Livsmedelsföretagaren kan själv välja till vem och på vilket sätt de oanvända livsmedlen överlåts så att det inte äventyrar livsmedelssäkerheten. Livsmedlen kan under samma förutsättningar överlåtas också till privatpersoner. Företagaren behöver inte nödvändigtvis leverera livsmedlet till mottagaren.
Information om hur överblivna livsmedel får överlåtas hittas t.ex. på Saa Syödä:s webbplats. Där finns anvisningar om hur restauranger och offentliga matserveringsenheter kan ta till vara överbliven mat. Länk här (finns bara på finska).

Bokförings- och informationsskyldigheter gällande livsmedelsavfall
Enligt 118 a § i avfallslagen (646/2011) ska livsmedelsföretagare föra bok över mängden och hanteringen av livsmedelsavfall samt i mån av möjlighet göra en bedömning av mängden ätbara livsmedel som kasserats som avfall, dvs. matsvinnet. Bokföringsskyldigheten, som gäller från och med nu, gäller de flesta av aktörerna inom livsmedelsbranschen, såsom aktörer inom livsmedelsindustrin, handeln samt restaurang- och inkvarteringsverksamheten. Skyldigheten gäller inte välgörenhetsorganisationer som erbjuder mathjälp eller andra allmännyttiga samfund eller sådan småskalig verksamhet som inte omfattas av den planmässiga livsmedelstillsynen.
Bokföringsskyldigheten gäller kasserade livsmedel som inom livsmedelsbranschen blir avfall och vanligtvis transporteras bort för behandling som bioavfall eller blandavfall. Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om livsmedelsavfallet:
1. den totala mängden livsmedelsavfall som verksamheten ger upphov till i ton eller kilogram
2. de huvudsakliga avfallstyper som livsmedelsavfallet består av och, i den utsträckning det är möjligt, avfallskategorierna för avfallstyperna i enlighet med avfallsförteckningen i bilagan till avfallsförordningen. Typiska avfallstyper som ingår i livsmedelsavfallet är enligt avfallsförteckningen till exempel animaliskt vävnadsavfall, vegetabiliskt avfall, biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, ätliga oljor och fetter samt material som uppstår vid tillverkningen av livsmedel och som är olämpliga för konsumtion eller beredning
3. i mån av möjlighet en uppskattning av den mängd av livsmedelsavfallet (i ton eller kilogram) som skulle ha varit ätbar vid den tidpunkt då det kasserades
4. mottagarens identifieringsuppgifter och avfallets behandlingssätt, om det transporteras bort för behandling

Kontroll av bokföringsuppgifter
Livsmedelsföretagare som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöskyddslagen (med undantag av företagare inom primärproduktionen) ska årligen lämna ett sammandrag över det föregående kalenderåret till tillsynsmyndigheten (NTM-centralen) före utgången av februari eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet eller i anmälningsbeslutet. Det första sammandraget ska lämnas över uppgifterna för året 2023.
Andra bokföringsskyldiga livsmedelsföretagare, såsom aktörer inom handel och restaurang- och inkvarteringsverksamhet, har inte motsvarande skyldighet att lämna uppgifter, men de måste på begäran lämna bokföringsuppgifter om livsmedelsavfall. Naturresursinstitutet samlar dessutom in uppgifter med separata utredningar från aktörerna för rapportering till Europeiska kommissionen. Enligt 118 a § i avfallslagen ska bokföringsuppgifterna bevaras i pappersform eller elektronisk form i sex år.

Blanketter att fylla i och en handbok om bokföringen finns på denna sida:
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/552987 (tyvärr finns de ännu bara på finska)

Mera information: https://ym.fi/sv/avfall/avfallslag
Snabbguide om livsmedelsföretagarens bokföring av livsmedelsavfall

 

Grundavgift för tillsyn

Från och med 1.1.2022 tas en grundavgift på 150 euro per år för tillsyn över de tillsynsobjekt som omfattas av den systematiska livsmedelstillsynen. Grundavgiften gäller alla verksamhetsställen som har godkännande eller som kräver anmälan för registrering, dvs. i praktiken gäller grundavgiften för tillsyn nästan alla livsmedelslokaler.

Bestämmelser om grundavgiften för tillsyn ingår i 72 § i livsmedelslagen (297/2021).

Syftet med grundavgiften är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala livsmedelstillsynen och trygga att tillsynen är kvalitativ. En del aktörer är befriade från grundavgiften, till exempel försäljning av ren- och viltkött, lanthandlar, allmännyttig verksamhet och primärproduktion. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningsskyldiga verksamheter på samma verksamhetsställe betalas tillsynsavgiften endast en gång. För verksamheter på olika verksamhetsställen uppbärs däremot en avgift per verksamhetsställe.

Om en företagare under kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret. Uttagandet av grundavgiften för tillsyn upphör först efter att aktören har lämnat en skriftlig anmälan om att verksamheten avslutas till Miljöhälsan Kallan.

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av registrerad livsmedelsverksamhet ska en anmälan göras via miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst ilppa.