Miljöhälsa och djur Offentliga lokaler

Offentliga lokaler

Anmälningspliktig verksamhet

På offentliga lokaler ställs högre krav än på lokaler för privat boende. Offentliga lokaler är sådana lokaler som många människor har tillgång till, t.ex. skolor, daghem, vårdinrättningar, hotell, vandrarhem, idrotts- och badanläggningar.

Miljöhälsan Kallan utövar tillsyn över dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö och hygienaspekter.

Verksamhetsidkare ska anmäla till hälsoinspektionen innan offentliga lokaler tas i bruk. Anmälan inlämnas åtminstone 30 dagar innan verksamheten inleds.

Väsentlig ändring av hälsoskyddslagen 2017

Från och med 1.1.2017 har hälsoskyddslagen ändrats och anmälningsplikt har tagits bort för följande typer av verksamhet:

 • friseringssalonger (utom de som utför hudbehandlingar, frans- och brynfärgningar m.m. se nedan)
 • samlingslokaler (utom lokaler som används av barn och unga)
 • begravningsplatser
 • arbetsutrymmen på bostadsområden
 • djurstall eller inhägnad på detaljplanerat område.

Hälsoskyddslagens ändring medför också lättnader i myndighetens hantering av anmälan, eftersom lokaliteterna inte behöver inspekteras före ibruktagandet och beslutet om godkännande ersätts med ett handläggningsintyg. I lagen betonas verksamhetsidkarens omsorgsplikt och skyldighet att utöva egenkontroll, så att t.ex. de hygieniska riskerna i verksamheten hålls under kontroll.

Anmälningspliktiga lokaler

Anmälningsplikten gäller nedannämnda typer av lokaler:

 • inkvarteringslokal som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006)
 • för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, badinrättning och badstrand
 • daghem eller en klubb eller en läroanstalt eller undervisningsplats för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning
 • en verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt en flyktingförläggning
 • en solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling
 • en frisörsalong med hudbehandling t.ex. sminkningar samt ögonfrans- och ögonbrynsfärgning samt plockning
 • en sådan annan lokal eller inrättning eller inledande av sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet.

Verksamhetsidkare ska ta kontakt med hälsoinspektionen när:

 • lokalen ändras väsentligt.
 • verksamhet planeras inledas i en lokal som finns med i listan ovan.
 • byte av verksamhetsidkare är aktuellt.

Vid inledande av, väsentlig ändring av och avslutande av verksamhet kan du även använda den elektroniska tjänsten ilppa.

Som invånare kan du ta kontakt när:

 • du misstänker att någon lokal inte uppfyller lagstiftningens krav
 • du blivit sjuk av vistelse i någon offentlig lokal

Mer information: Valvira

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad

halsoskydd@pedersore.fi

050 324 5485

 

Fränti Outi

Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia

Hälsoinspektör

mia.hautala@pedersore.fi

050 362 3479

 

Jankens Susanne
Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079