Boende & miljö Planer och kartor Delgeneralplan för Purmo vindkraftspark

Purmo vindkraftspark

ABO Wind Oy planerar en vindkraftspark vid namn Purmo vindkraftspark på ett  5 100 ha stort område väster om Sisbacka och Lillby nära gränsen till Nykarleby.

Inom projektområdet planerar man bygga ca 43 vindkraftverk. Kraftverkens nominella effekt är 10 MW. Kraftverkens totalhöjd är max 300 meter. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. 

Program för deltagande och bedömning (PDB) var framlagt till påseende 2.6–15.8.2021. PDB uppdaterad vid behov under planläggningsprocessens gång. 

Ett utkast till delgeneralplan för Purmo vindkraftspark var framlagt till påseende 7.6–11.8.2023.

NTM-centralen gav sin motiverade slutsats gällande miljökonsekvensbedömningen (MKB) 22.9.2023

Framläggande av ett planförslag är planerat till sensommaren/hösten 2024. I samband med framläggandet hålls ett allmänt informationstillfälle. Mera information ges när en noggrannare tidtabell har fastställts. 

Purmo vindkraftpark

På kartan syns planläggningsområdet för Purmo vindkraftspark.