Sursik skola, flygbild

Sursik skola

Sursikvägen 43, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0255
sursik.skola@pedersore.fi

Sursik skola - en lärande gemenskap

Sursik skola är den skola i Pedersöre som har årskurserna 7 - 9. Läsåret 2024-2025 har skolan 531 elever och hör därmed till de största svenskspråkiga skolorna åk. 7 - 9 i Finland. Till undervisningspersonalen hör 60 lärare och 5 skolgångbiträden.

Skolans uppgift

Sursik skola samlar alla pedersöreungdomar i årskurserna 7-9. Skolans uppgift är att ge en god fostran och en högklassig allmänbildande undervisning samt ge eleverna den vägkost inom olika områden som de behöver för fortsatta studier, för arbetslivet och vuxenlivet överhuvudtaget.

Skolans målsättning

Sursik skola vill ge eleverna inspirerande undervisning av hög klass i de olika läroämnena. Skolan vill erbjuda en positiv och trygg inlärningsmiljö, en inlärning där eleven själv är aktiv. I skolan erhåller eleverna en sund självkänsla. Eleverna lär sig också att ta ansvar för samhället och miljön samt att umgås med andra. Skolan erbjuder en inspirerande miljö som sporrar till kreativitet och befrämjar andlig tillväxt och mognad.

Läsårtema - Hållbar utveckling

Temat för läsåret 2024-25 är Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 som medlemsländerna enats om i FN. Två av de viktigaste aspekterna, när det gäller Agenda 2030, är att målen är de samma för alla medlemsländer och att man arbetar utgående från att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt fungerande växelverkan med jordens bärkraft som utgångspunkt.

Målsättningen med temat Hållbar utveckling under läsåret 2024-25 är främst att få ökade  kunskaper om  vi i enlighet med målen i Agenda 2030 kan bidra till att skapa en hållbar framtid för oss själva  och andra. Genom läsårstemat skapar vi en förståelse för hur man med en gemensam insats kan styra och förändra en utveckling för att uppnå vissa mål. Läsårstemat utgör också en del av skolans värdegrundsarbete. Vi kommer speciellt att fokusera på den sociala nivån och arbeta för ökad trivsel och välmående i skolan.

Länkar:

Gröna stigen

Elevhälsans årsklocka