Pedersöre vindkraftsstrategi Tysta och mörka områden
morkatystaomraden

Tysta och mörka områden

Pedersöre har inom ramen för arbetet med en vindkraftsstrategi låtit göra en GIS-analys av mörka och tysta områdena i Pedersöre. GIS är ett system för att samla in, hantera och visualisera information som är kopplad till en plats.

De mörka och tysta områdena i Pedersöre är anvisade på temakartor som finns som en bilaga till Österbottens landskapsplan 2040. De tysta och mörka områdena har använts som bakgrundsmaterial till landskapsplanen och har inga rättsverkningar. Det är kommunens sak att ta ställning till hur områdena i Pedersöre ska beaktas i förhållande till annan markanvändning.

Den gjorda analysen, som finns som bilaga nedan, används som underlag för beslut om vindkraftsparker i Pedersöre och för generalplanernas konsekvensbedömningar.

Definitioner

Tysta områden

Tysta områden är sådana områden dit buller orsakat av människan inte når. I de tysta områdena hörs endast naturens ljud. Tysta områden är viktiga för rekreation i naturen och för naturvärden.

Ur den gjorda analysen framgår huruvida eventuella vindkraftsparker kommer att påverka viktiga rekreations- och naturskyddsområden som finns på tysta områden. Som gränsvärde har använts 35 decibel vilket motsvarar cirka 2 km. I Österbottens landskapsplan 2040 finns en allmän planeringsrekommendation för tysta områden:

”Vid planering och förverkligande av markanvändning och åtgärder bör de tysta områden som finns anvisade på temakartan samt deras närområden beaktas så att det är möjligt att njuta av naturens ljud och tystnad. Upplevelsen av tystnaden i rekreationsområden som ligger i tätorter eller i deras närhet bör sättas i relation till de omkringliggande verksamheternas art.”

Mörka områden

Med mörka områden avses områden dit ljus orsakat av människan inte når, det vill säga områden utan ljusföroreningar. Mörka områden är viktiga för naturturism ooh för att uppfatta stjärnhimlen tydligt. Ljusföroreningarna mäts i Bortle-skalan. I Österbottens landskapsplan 2040 finns en allmän planeringsrekommendation för mörka områden:

”Vid planering och utveckling av områden som finns inom zonerna med typisk mörk himmel eller landsbygdshimmel på temakartan över mörka områden bör uppmärksamhet fästas vid den upplevelsepotential som mörkret erbjuder. Sådana områden finns i yttre delarna av Kvarkens skärgård och skogsområden i östra delen av Pedersöre kommun”.