Pedersören tuulivoimastrategia Hiljaiset ja pimeät alueet
morkatystaomraden

Hiljaiset ja pimeät alueet

Pedersöre on uuden tuulivoimastrategian laatimisen puitteissa teettänyt GIS-analyysin Pedersören pimeistä ja hiljaisista alueista. GIS on järjestelmä, jonka avulla kerätään, hallitaan ja visualisoidaan sijaintiin liittyviä tietoja.

Pedersören pimeät ja hiljaiset alueet on osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 liitteenä olevilla teemakartoilla. Hiljaiset ja pimeät alueet on käytetty maakuntakaavan taustamateriaalina, eikä niillä ole oikeusvaikutuksia. Kunnan on itse päätettävä, miten Pedersöressä sijaitsevat alueet tulisi ottaa huomioon suhteessa muuhun maankäyttöön. 

Suoritettua analyysia, joka löytyy liitteenä alla, käytetään tuulivoimaa koskevien päätösten perustana ja tuulivoimapuistojen yleiskaavoja koskevissa vaikutusten arvioinneissa. 

Määritelmät

Hiljaiset alueet

Hiljaisella alueella tarkoitetaan aluetta, jonne ihmisen aiheuttama melu ei kantaudu.

Hiljaisilla alueilla kuuluu vain luonnon ääniä. Hiljaiset alueet ovat tärkeitä luonnon virkistyskäytölle ja luonnonarvoille.

Suoritettu analyysi näyttää, miten mahdolliset tuulivoimapuistot vaikuttavat hiljaisten alueiden tärkeisiin virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin. Raja-arvona on käytetty 35 desibeliä, mikä vastaa noin 2 km. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 on hiljaisia alueita koskeva yleinen suunnittelusuositus:

”Maankäyttöä ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee teemakartalla osoitetut hiljaiset alueet sekä niiden lähiympäristöt huomioida niin, että mahdollistetaan luonnon äänistä ja hiljaisuudesta nauttiminen. Taajamissa tai niiden läheisyydessä olevien virkistysalueiden osalta hiljaisuuden kokeminen tulee suhteuttaa ympäröivien toimintojen luonteeseen.”

Pimeät alueet

Pimeällä alueella tarkoitetaan aluetta, jonne ihmisen aiheuttama valo ei yllä, eli aluetta, jossa ei ole valosaastetta.

Pimeät alueet ovat tärkeitä luontomatkailulle ja tähtitaivaan selkeälle hahmottamiselle. Valosaaste mitataan Bortlen asteikolla. Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040 sisältyy yleiskaavoitussuositus pimeille alueille:

”Pimeitä alueita koskeva yleinen suunnittelusuositus Pimeät alueet -teemakartalla esitetyillä tyypillisen pimeän taivaan alueen tai maaseututaivaan vyöhykkeillä sijaitsevien alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota pimeyden tarjoamaan elämyspotentiaaliin. Tällaisia alueita on Merenkurkun saariston ulko-osissa ja metsäalueilla Pedersören kunnan itäosissa.”