Revision 

Fullmäktige väljer för en fullmäktigeperiod i taget en revisionsnämnd och ett revisionssamfund som svarar för den externa revisionen. Revisionssamfundet ger årligen en revisionsberättelse över granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. 

Kommunfullmäktige i Pedersöre har valt BDO Audiator Oy till revisionssamfund för perioden 2019 - 2022. Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse där bokslutet utvärderas och där det utvärderas hur väl fullmäktiges mål för verksamheten och ekonomin har nåtts.  

Revisionsberättelsen (pdf 1 MB)

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse (pdf 205 kb)