Aktuellt 

Höstanmälan lämnas in senast torsdag 27.10.2022

Miljöersättningens höstanmälan öppnas i Vipu-tjänsten 15.9. Gör anmälan senast torsdag 27.10.2022.

Höstanmälan omfattar åtgärderna:

 • växttäcke vintertid på åkrar
 • placering av flytgödsel i åker
 • återanvändning av näringsämnen och organiskt material

Om du tar emot stallgödsel eller gödselmedel ska du i Viputjänsten också lämna in ett överlåtelseavtal, betalningskvitto eller en fraktsedel som separat pappersbilaga för vardera stallgödselåtgärden. Av handlingarna ska anskaffningen av materialet och mängden material framgå. Du kan göra anmälan till exempel på blankett 465L. Bilagan kan du lämna in via Viputjänsten eller som pappersbilaga till kommunen senast 27.10.2022.

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat som spridits på åkerns yta ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för spridning över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredspridning som kan spridas fram till 14.9.

På åkerskiften där växttäcket finns kvar över vintern får du från och med 15.9 sprida stallgödsel och organiska gödselfabrikat endast genom placering, om det inte är fråga om spridning av stallgödsel före höstsådd.

Tillåten spridningstid 1.4–31.10. Om åkern på grund av långvariga regn och obetydlig avdunstning har varit så våt att det inte har gått att sprida stallgödsel under den tillåtna spridningstiden får du sprida stallgödsel fram till utgången av november.

Om du tänker sprida stallgödsel efter det att höstanmälan är inskickad ska du anteckna det planerade spridningsdatumet som datum i höstanmälan. Om den planerade spridningen inte blir av ska du genast meddela landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om saken. Om du sprider stallgödsel efter oktober ska du göra anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet före utgången av oktober på miljöförvaltningens blankett 6027 som hittas på denna sida.  

Anmälan om överlåtelse av gödselmedel (ruokavirasto.fi)

kalender-for-miljoforbindelsen.pdf (ruokavirasto.fi)

Anmälan om åkerdikning

Anmälan om åkerdikning 2021 (PDF, 32 KB)

1. Anmälningsskyldighet

Den projektansvarige ska göra en skriftlig anmälan till NTM-centralen om annan än obetydlig dikning minst 60 dygn innan dikningen inleds (VL 5:6.1, VF 4:31). Dikningsanmälan rekommenderas returnera elektroniskt med NTM-centralernas allmänna elektroniska blankett för e-tjänster.

Anmälan kan också returneras per post eller e-post till den regionala NTM-centralens registratur.

Kontaktuppgifter finns på NTM-centralernas webbplats.

Syftet med anmälningsskyldigheten är att säkerställa att NTM-centralen har tillräckliga uppgifter om de projekt som genomförs i området. Med hjälp av anmälan i förväg kan konsekvenserna av dikningen kontrolleras inom avrinningsområdet med beaktande av övriga projekt som planerats under samma tidsperiod. NTM-centralen kan ge den som ansvarar för projektet anvisningar för dikningen så att de skadliga konsekvenserna blir så små som möjligt. Om miljökonsekvenserna av ett projekt så kräver ger NTM-centralen anvisningar för ansökan av tillbörliga tillstånd.

2. När behövs ingen anmälan om dikning?

Anmälningsskyldigheten gäller inte dikningar som ingår i regionförvaltningsverkets eller den kommunala miljöskyddsmyndighetens beslut om dikning, ett beslut om dikningsförrättning eller vissa planer i enlighet med landsvägslagen eller banlagen. (Miljöministeriets rapporter 1sv/2012)

Obetydlig dikning

Huruvida det är fråga om obetydlig dikning bedöms i första hand enligt omfattningen av det område som ska torrläggas samt konsekvenserna av dikningen. Torrläggningsområdets areal inverkar på den mängd vatten som avleds och därigenom på eventuella skadliga följder för vattenområdet nedanför. (Miljöministeriets rapporter 1sv/2012)

Som smärre dikning, när dikningen inte görs i sur sulfatjord eller i grundvattenområden, kan följande fall betraktas:

 • Dikning av en mindre skogsremsa
 • Om diket behövs för att torrlägga en byggplatstäckdikning på egen mark
 • Dikning av ett litet åkerskifte
 • Kompletterande dikning av ett åkerskifte
 • Täckdikning av ett åkerskifte
 • Dikning i grundvattenområden

Dikning på grundvattenområden ska alltid anmälas. Information om grundvattenområdenas lägen finns t.ex. i miljöförvaltningen öppna datatjänster.

Dikning av sur sulfatjord

Dikning av sur sulfatjord ska alltid anmälas. Litorinahavets gräns, som beskriver förekomsten av sur sulfatjord, visas på GTK:s webbplats.

Underhållsdikning

En dikning behöver inte anmälas då det finns en skyldighet till underhåll av ett dike. Underhållsskyldighet kan bestämmas:

 1. utifrån att beslut från den kommunala miljöskyddsmyndigheten, om en plan samtidigt har
 2. fastställts
 3. utifrån ett beslut från regionförvaltningsverket, om en plan samtidigt har fastställts
 4. utifrån ett beslut om dikningsförrättning
 5. utifrån vissa planer i enlighet med landsvägslagen eller banlagen

Obs! Den dikande ska göra anmälan även om underhåll av ett dike, om diket som helhet betraktat kan anses har förvandlats till en bädd i ett naturliknande tillstånd (VL 5:8.2).

Dikningar på detaljplanområden

Rätten till dikning på någon annans område avgörs på detaljplanområden i vissa situationer med stöd av markanvändnings- och bygglagen (VL 5:9.3). I dessa fall behöver en dikning inte anmälas till NTM-centralen.

Dikningar som genomförts i samband med ägoreglering

Tillsammans med NTM-centralerna och lantmäteribyråerna har man kommit överens om ett förfarande där dikningsplaner som efter den 1 januari 2012 genomförts i samband med en gårdsreglering enligt beslut vid ett möte om förrättning av ägoreglering ska lämnas in till NTM-centralen för utlåtande. Om man går tillväga på detta sätt behövs ingen anmälan om projektet.

3. Ansvar för arbetsgenomförandet

Den som låter genomföra en dikning svarar för genomförandet och övervakningen av arbetet samt för eventuella olägenheter. En ordentlig arbetsplanering med tillräckliga yrkeskunskaper minskar uppkomsten av olägenheter.

Om du misstänker att det finns särskilda naturvärden vid dikningsprojektet, ska konsekvenserna av arbetet bedömas särskilt noggrant. En dikningsanmälan rekommenderas alltid om det på objektet finns betydande naturvärden eller om fåran ligger i närheten av ett skyddsområde (t.ex. Natura) eller i ett betydande område av landskapsintresse. Förfrågningar om kända särskilda naturvärden kan riktas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten och NTM-centralen. Försäkra dig dessutom om att det inte finns några rör eller kablar på området.

Källor:

Miljöministeriets rapporter 1 sv/2012, Den reviderade vattenlagen 2011 – Det centrala innehållet

Vattenlagen (587/2011)

Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011)