Asuminen & ympäristö Kaavat ja kartat

Kaavat ja kartat

Kaavoitus on avainasemassa houkuttelevan, toimivan ja kilpailukykyisen kuntarakenteen kehittämisessä. Parhaimmillaan kaavoituksella järjestetään edellytykset mm. työpaikoille, palveluille ja asumiselle.

Kunnan kaavoitustoimintaa ohjaa ja säätää Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Ministeriöiden suositukset ja maakuntatason kaavat ovat myös tärkeitä ohjausvälineitä. Kaavoitus tapahtuu eri toimijoiden, varsinkin päätöksentekijöiden, kunnan asukkaiden, elinkeinoelämän ja virkamiesten, vuorovaikutuksessa. Kaavoituksessa on kolme virallista tasoa: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Ota yhteys kunnan kaavoittajaan tai mittaustekniikkoon kaavoitusta koskevissa asioissa.

Kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar, puh. 06-7850 324, 044-7557 619, anna-karin.pensar@pedersore.fi

Kaavoittaja Jessica Sjöblom, puh. 040-6749 623, jessica.sjoblom@pedersore.fi

Mittausteknikko Tage Back, puh. 06-7850 325, 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnassa vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoitusjaosto

Kaavoitusjaosto käsittelee pääasiassa maankäyttöön liittyviä asioita, esim. asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimista tai näiden muutoksia. Muut asiat voivat koskea esim. liikenneturvallisuutta, maa-alueiden hankintaa ja rakennusasioita. Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.

Kaavoitusjaoston jäsenet

Kaavoitusprosessin kulku

Päätös kaavoituksesta ja alkuvaiheesta

 • Prosessi alkaa kunnanhallituksen päätöksellä kaavoituksen käynnistämisestä. Tämän jälkeen kaavoitusjaosto laatii ja valmistelee kaavan.
 • Kaavoitustyön aloittamisen yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS), josta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä.
 • Ohjelmassa kuvataan suunnitteluhankkeen taustaa ja tavoitteita, tehtyjä päätöksiä, suunnitteluprosessia, lausuntoa antavia viranomaisia, vaikutusten arviointia ja hankkeen aikataulua.
 • Kaavaprosessin osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Luonnosvaihe

 • Luonnos, joka on tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta laadittu kartta, asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi.
 • Tänä aikana sidosryhmät voivat esittää kirjallisia tai suullisia huomautuksia kaavoitusjaostolle. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Ehdotusvaihe

 • Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja komiteoilta.
 • Sidosryhmät voivat esittää kirjallisia huomautuksia kuulemisvaiheen aikana. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Suunnitelman hyväksyminen

 • Kaavaehdotukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia ehdotuksessa saadun palautteen perusteella.
 • Jos muutokset ovat merkittäviä, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Muussa tapauksessa kaavaehdotus toimitetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lopullisesti kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
 • Hyväksymisen jälkeen päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan

 • Kunta ilmoittaa, että kaava on tullut voimaan, jos valitusaika on kulunut umpeen ilman muutoksenhakua.