Asuminen & ympäristö Kaavat & kartat

Kaavoitus ja kartat

Kaavoitus on avainasemassa houkuttelevan, toimivan ja kilpailukykyisen kuntarakenteen kehittämisessä. Parhaimmillaan kaavoituksella järjestetään edellytykset mm. työpaikoille, palveluille ja asumiselle.

Kunnan kaavoitustoimintaa ohjaa ja säätää Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Ministeriöiden suositukset ja maakuntatason kaavat ovat myös tärkeitä ohjausvälineitä. Kaavoitus tapahtuu eri toimijoiden, varsinkin päätöksentekijöiden, kunnan asukkaiden, elinkeinoelämän ja virkamiesten, vuorovaikutuksessa. Kaavoituksessa on kolme virallista tasoa: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Ota yhteys kunnan kaavoittajaan tai mittaustekniikkoon kaavoitusta koskevissa asioissa.

Kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar, puh. 06-7850 324, 044-7557 619, anna-karin.pensar@pedersore.fi

Kaavoittaja Jessica Sjöblom, puh. 040-6749 623, jessica.sjoblom@pedersore.fi

Mittausteknikko Tage Back, puh. 06-7850 325, 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Kaavoitusjaosto

Kaavoitusjaosto käsittelee pääasiassa maankäyttöön liittyviä asioita, esim. asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimista tai näiden muutoksia. Muut asiat voivat koskea esim. liikenneturvallisuutta, maa-alueiden hankintaa ja rakennusasioita. Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.

Kaavoitusjaoston jäsenet

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnassa vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus 2024 (PDF 1 670 kB)

Kaavoitusprosessin kulku

Päätös kaavoituksesta ja alkuvaiheesta

 • Prosessi alkaa kunnanhallituksen päätöksellä kaavoituksen käynnistämisestä. Tämän jälkeen kaavoitusjaosto laatii ja valmistelee kaavan.
 • Kaavoitustyön aloittamisen yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS), josta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä.
 • Ohjelmassa kuvataan suunnitteluhankkeen taustaa ja tavoitteita, tehtyjä päätöksiä, suunnitteluprosessia, lausuntoa antavia viranomaisia, vaikutusten arviointia ja hankkeen aikataulua.
 • Kaavaprosessin osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Luonnosvaihe

 • Luonnos, joka on tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta laadittu kartta, asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi.
 • Tänä aikana sidosryhmät voivat esittää kirjallisia tai suullisia huomautuksia kaavoitusjaostolle. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Ehdotusvaihe

 • Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja komiteoilta.
 • Sidosryhmät voivat esittää kirjallisia huomautuksia kuulemisvaiheen aikana. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia.

Suunnitelman hyväksyminen

 • Kaavaehdotukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia ehdotuksessa saadun palautteen perusteella.
 • Jos muutokset ovat merkittäviä, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Muussa tapauksessa kaavaehdotus toimitetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lopullisesti kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
 • Hyväksymisen jälkeen päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan

 • Kunta ilmoittaa, että kaava on tullut voimaan, jos valitusaika on kulunut umpeen ilman muutoksenhakua.