Elintarvikkeet

 

En bild av smileys som går från glad till ledsen, smileys är OIVA-inspektionernas bedömningsskala

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan jos:

  • epäilet ruokamyrkytystä
  • olet perustamassa uutta tai lopettamassa olemassa olevaa elintarvikehuoneistoa (esimerkiksi ravintolaa, myymälää)
  • sinulla on kysymyksiä elintarvikelainsäädännöstä
  • aiot myydä tai tarjoilla elintarvikkeita tilapäisesti tapahtumissa, torilla, ulkomyynnissä jne.
  • sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa palautetta elintarvikkeista, esimerikiksi jos haluat valittaa hygieniasta tai olet huomannut harhaanjohtavaa markkinointia valvonta-alueellamme (Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy ja Luoto)
  • sinulla on suunnitelmissa tehdä isoja muutoksia elintarvikehuoneistossasi 
  • sinulla on kysymyksiä omavalvonnasta

Yhteystiedot elintarvikevalvontaan:

Hjulfors Julia, terveystarkastaja, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561

Rönnskog Anne, terveystarkastaja, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Storskrubb Jonathan, terveystarkastaja, jonathan.storskrubb@pedersore.fi, 040 632 9285

Flink Malena, hygieenikkoeläinlääkäri, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952

 

Lisätietoa:

Lisätietoa rekisteröidyn elintarvikehuoneiston ilmoittamisesta (ilppa), tietoa elintarvikehuoneistojen vaatimuksista, ruokamyrkytysepäilyksen ilmoittamisesta ja alkutuotannosta löytyy alla olevista valikoista:

Elintarvikejätteen vähentäminen ja kirjanpito


Elintarvikealan on vähennettävä elintarvikejätteen määrää ja pidettävä kirjaa elintarvikejätteestä
Elintarvikealan toimijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän elintarvikejätettä. Uusi jäteasetus velvoittaa elintarvikealan toimijan luovuttamaan käyttämättä jääneet syömäkelpoiset elintarvikkeet uudelleenjakeluun ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta ja kohtuullisin kustannuksin.

Elintarvikejätteen määrän vähentäminen
Elintarvikealan toimija voi itse valita, kenelle ja miten käyttämättä jääneet elintarvikkeet luovutetaan niin, että luovutus ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. Elintarvikkeita voidaan samoin edellytyksin luovuttaa myös yksityisille henkilöille. Toimijan ei välttämättä tarvitse toimittaa elintarviketta vastaanottajalle.
Tietoa siitä miten ylijäämäruokaa saa luovuttaa löytyy esimerkiksi Saa Syödä verkkosivustolta. Sieltä löytyy ohjeita, miten ravintolat ja ruokapalvelyksiköt voivat saada ruokahävikin hyödyksi. Linkki.

Kirjanpito ja tietojen antaminen elintarvikejätteestä
Elintarvikealan toimijoiden on pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määristä ja käsittelystä sekä mahdollisuuksien mukaan arvioitava jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen määrä eli ruokahävikki (jätelaki 646/2011, 118 a §). Kirjanpitovelvollisuutta sovelletaan tästä lähtien ja koskee useimpia elintarvikealan toimijoita, kuten elintarviketeollisuutta, kauppaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa. Velvollisuus ei koske ruoka-apua tarjoavia hyväntekeväisyysjärjestöjä tai muita yleishyödyllisiä yhteisöjä eikä pienimuotoista toimintaa, joka jää suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan ulkopuolelle.
Kirjaa on pidettävä käytöstä poistetuista elintarvikkeista, jotka elintarvikealan toiminnassa hylätään jätteeksi ja tavallisimmin toimitetaan biojätteenä tai sekajätteenä käsiteltäväksi. Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot elintarvikejätteestä:
1. toiminnassa syntyvän elintarvikejätteen kokonaismäärä tonneina tai kilogrammoina;
2. pääasialliset jätelajit, joista elintarvikejäte koostuu, sekä mahdollisuuksien mukaan niiden jätenimikkeet jäteasetuksen liitteenä olevan jäteluettelon mukaisesti. Tyypillisiä elintarvikejätteeseen sisältyviä jätelajeja olisivat jäteluettelon mukaisesti esimerkiksi eläinkudosjätteet, kasvijätteet, biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet, ruokaöljyt ja ravintorasvat sekä elintarvikkeiden valmistuksessa syntyvät kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet.
3. mahdollisuuksien mukaan arvio siitä, mikä määrä elintarvikejätteestä (tonneina tai kilogrammona) olisi ollut syömäkelpoista jätteeksi hylkäämisen hetkellä;
4. jätteen vastaanottajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi.


Kirjanpitotietojen tarkastus
Ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraisen elintarvikealan toimijan (pl. alkutuotannon toimijat) tulee toimittaa edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) vuosittain helmikuun loppuun mennessä taikka ympäristöluvassa tai ilmoituspäätöksessä määrättynä ajankohtana. Ensimmäisen kerran yhteenveto on toimitettava vuoden 2023 tiedoista.
Muilla kirjanpitovelvollisilla elintarvikealan toimijoilla, kuten kaupalla, ravintoloilla ja majoitustoiminnalla ei ole vastaavaa tiedonantovelvollisuutta, mutta niiden täytyy pyynnöstä antaa kirjanpitotiedot elintarvikejätteestä. Lisäksi Luonnonvarakeskus kerää tietoja toimijoilta erillisselvityksin Euroopan komissiolle tehtävää raportointia varten. Jätelain 118 a §:n mukaisesti kirjanpitotiedot on säilytettävä paperisena tai sähköisesti kuusi vuotta.

Täytettäviä lomakkeita ja opas kirjanpidosta löytyy tältä sivulta: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/552987

Lisätietoa: https://ym.fi/jatteet/jatelaki
Pikaohje toimijalle elintarvikejätekirjanpitoon

 

Valvonnan perusmaksu

1.1.2022 lähtien aletaan perimään vuosittain 150 euron suuruista valvonnan perusmaksua suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja. 

Valvonnan perusmaksusta säädetään elintarvikelain (297/2021) pykälässä (§) 72.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien elintarvikevalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta, esimerkiksi poron ja riistan lihan myynti, kyläkaupat, yleishyödyllinen toiminta ja alkutuotanto. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti. 

Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimijan on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnan lopettamisesta Kallan Ympäristöterveyteen, jolloin valvonnan perusmaksun periminen lopetetaan.

Rekisteröidyn elintarviketoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta voit käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa.