Om Pedersöre Pedersöres kommunikation Dataskydd Beskrivning av handlingsoffentligheten

Beskrivning av handlingsoffentligheten

Enligt 28 § i lagen om informationshantering (906/2019) ska Pedersöre kommun som informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager, ärenderegister och handlingar om kommunen förvaltar. Syftet är att främja öppenheten inom förvaltningen. Avsikten är dels att ge en allmän bild av hurudant informationsmaterial som finns i Pedersöre kommun, dels att beskriva hur informationshanteringen har ordnats i kommunen. Avsikten är också att förverkliga offentlighetslagen och att ge service åt kommuninvånarna genom att tydliggöra och göra det lättare för dem att lämna in en begäran om att ta del av handlingar och information.

Beskrivningen uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna i den är aktuella. 

 

Begäran om information

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har alla rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. En fritt formulerad begäran om uppgifter/information skickas till kommunens registratur per e-post eller post, kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument. 

En begäran om information som gäller Pedersöre kommuns handlingar ska specificeras tillräckligt noggrant så att det framgår vilken eller vilka handlingar som avses och så att en sökning i handlingarna är möjlig. Det lönar sig att alltid att ange handlingens datum eller rubrik om de är kända. Andra möjliga sökkriterier är diarienummer, namn på ett ärende, ett projekt, ett företag, en organisation eller en person samt tidsangivelser.

Om begäran gäller en offentlig handling behöver den inte motiveras och den som begär information behöver inte heller uppge för vilket ändamål informationen ska användas. Informationsbegäranden om offentliga handlingar kan framställas per telefon eller med en fritt formulerad skriftlig begäran per post eller e-post.

När information begärs om en sekretessbelagd handling eller sekretessbelagda handlingar, om vilka information endast kan lämnas ut under vissa förutsättningar, ska den som begär den aktuella handlingen uppge informationens användningsändamål och bestyrka sin identitet. Kommunen kan begära ytterligare information om sådan behövs för att förutsättningarna för utlämnande av information ska kunna utredas.

 

Tidsfrister för behandling av en begäran om  information

Information om offentliga handlingar lämnas ut så snart som möjligt, senast inom två veckor från inlämnandet av begäran. Om behandlingen och avgörandet av ärendet kräver särskilda åtgärder eller mer arbete än vanligt, lämnas informationen ut eller avgörs ärendet enligt överenskommelse.

 

Beroende på vilken typ av handling begäran gäller kan kommunen lämna ut de begärda uppgifterna antingen elektroniskt eller i pappersform. En avgift kan tas för pappersutskrifter och/eller förbrukad arbetstid. De uppgifter som inte kan lämnas ut elektroniskt eller i pappersform kan läsas i Pedersöre kommuns lokaler.

 

Informationsbegäran lämnas in till Pedersöre kommuns registratur som vidarebefordrar begäran till rätt person i organisationen för svar.

 

Post: Pedersöre kommun
Skrufvilagatan 2
68910 Pedersöre
E-post: registraturen@pedersore.fi
Tfn: 06-785 0111