Om Pedersöre Jobba hos oss Språkkrav Språkstadga för Pedersöre kommun

Språkstadga för Pedersöre kommun

Godkänd av kommunfullmäktige 17.1.2011, § 8.

Träder i kraft 1.2.2011.

§ 1 För Pedersöre kommuns tjänsteinnehavare och befattningshavare är språkkunskapskraven i svenska och finska indelade i fyra olika nivåer.

Dessa nivåer är:

I Utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket och god förmåga att i tal och skrift använda finska språket.

II God förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska.

III God förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att tala finska.

IV För arbetsuppgiften tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och/eller finska.

§ 2 Till de olika språkkunskapsnivåerna, som finns uppräknade i § 1, hänför sig följande tjänster och befattningar:

Nivå I:

 • Kommundirektör
 • Kanslichef
 • Ekonomi- och utvecklingsdirektör
 • Utbildningsdirektör (svenska skolväsendet)
 • Tekniska verkets chef
 • Kultursekreteraren

  Nivå II:

 • Personalsekreterare/byråföreståndare
 • Arbetarskyddschef
 • Landsbygdssekreterare
 • Ekonomisekreterare
 • Dagvårdschef
 • Dagvårdsledare
 • Daghemsföreståndare (i tvåspråkiga daghem)
 • Barnträdgårdslärare (i tvåspråkiga daghem)
 • Specialbarnträdgårdslärare
 • Kosthålls- och städchef
 • Byråsekreterare, bostäder
 • Miljövårdssekreterare
 • Fastighetschef
 • Biträdande fastighetschef
 • Byggnadsinspektör
 • Biträdande byggnadsinspektör
 • Byggmästare
 • Planläggare
 • Byggnadsplanerare
 • Bibliotekschef
 • Bibliotekarie
 • Ungdomssekreterare
 • MI-rektor
 • Idrottssekreterare
 • Chef för avbytarservicen
 • Kanslist/Telefonist
 • Projektsekreterare                     

Nivå III:

 • Kanslist
 • Huvudbokförare
 • Huvudkassör
 • Löneuträknare
 • Avbytarsekreterare
 • Ledande lantbruksavbytare
 • Daghemsföreståndare (i svenskspråkiga daghem)
 • Barnträdgårdslärare (i svenskspråkiga daghem)
 • Mätningstekniker
 • Fastighetsvärd
 • Biblioteksfunktionär
 • IKT-planerare
 • IKT-koordinerare
 • Musiklärare (mi)
 • Textillärare (mi)

Nivå IV:        

 • Lantbruksavbytare
 • Bespisningschef (Sursik)
 • Husmor (Pedersheim/Esselunden)
 • Ekonomiföreståndare (Purmohemmet)
 • Ansvarig kock
 • Dietkock
 • Kock
 • Kokerska
 • Köksbiträde
 • Städare
 • Fastighetsskötare
 • Planskötare
 • Barnskötare
 • Daghemsbiträde
 • Ansvarig familjedagvårdare
 • Familjedagvårdare
 • Skolgångsbiträde
 • Assistenter
 • Eftisledare

§ 3 När en tjänst inrättas beslutar kommunfullmäktige till vilken språkkunskapsnivå tjänsten hör.

§ 4 När personal i arbetsavtalsförhållande anställs beslutar anställande myndighet till vilken språkkunskapsnivå befattningen hör.

§ 5 Den myndighet som tillsätter tjänsten eller befattningen avgör om tjänsteinnehavaren eller befattningshavaren har en för uppgiften tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och/eller finska.

§ 6 Av en vikarie fordras samma språkkunskap som i denna stadga krävs av ifrågavarande tjänsteinnehavare eller befattningshavare.

§ 7 Om två eller flera tjänsteinnehavare eller befattningshavare har likadana arbetsuppgifter, bör man vid tillsättandet av tjänsten eller befattningen beakta sådana språkfärdigheter att kommunmedlemmarna kan betjänas likvärdigt på sitt modersmål.

§ 8 Dispens från ovannämnda krav på språkkunskaper kan beviljas av den myndighet som tillsätter ifrågavarande tjänst eller befattning.

§ 9 De tjänsteinnehavare och befattningshavare som anställts i kommunen innan denna stadga trädde i kraft är, oberoende av vad som stadgas här, behöriga för sin nuvarande tjänst eller befattning.

§ 10 Utanför denna språkstadga står all undervisande personal som följer skolans/förskolans undervisningsspråk.

§ 11 Dessa språkkunskapskrav berör inte de tjänster och befattningar, för vilka i lag eller förordning eller genom kommunfullmäktiges eller anställande myndighets beslut har fastställts särskilda språkkrav.

Tillämpningsdirektiv för språkstadgan

En person behöver inte bevisa sina skriftliga och muntliga färdigheter i det språk som är hans/hennes modersmål. Kommunen kan dock vid behov kräva särskilt intyg över språkfärdigheterna, även i modersmålet.

Nivå I: Utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket 

 • Allmän språkexamen efter 1.1.2002 (skala 1–6): Nivå 6 i muntlig och skriftlig färdighet (talproduktion, textproduktion), tal- och textförståelse.
 • Språkexamen för statsförvaltningen efter 1.1.2004; Utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skift (utmärkt muntlig och skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse).
 • Stora språkprovet före 31.12.2003: Utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

God förmåga att i tal och skrift använda finska språket

 • Allmän språkexamen efter 1.1.2002 (skala 1–6): Nivå 5 i muntlig och skriftlig färdighet (talproduktion, textproduktion), tal- och textförståelse.
 • Språkexamen för statsförvaltningen efter 1.1.2004: God förmåga att använda finska i tal och skift (god muntlig och skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse).
 • Lilla språkprovet före 31.12.2003: God förmåga att i tal och skrift använda finska språket.

Nivå II: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska

 • Allmän språkexamen efter 1.1.2002 (skala 1–6): Nivå 5 i muntlig och skriftlig färdighet i svenska (talproduktion, textproduktion), tal- och textförståelse. Nivå 4 i muntlig färdighet i finska och nivå 3 i skriftlig färdighet.
 • Språkexamen för statsförvaltningen efter 1.1.2004: God förmåga att använda svenska i tal och skift (god muntlig och skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) och god förmåga att använda finska i tal och nöjaktig förmåga i skrift.
 • Lilla språkprovet före 31.12.2003: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska.

Nivå III: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att tala finska

 • Allmän språkexamen efter 1.1.2002 (skala 1–6): Nivå 5 i muntlig och skriftlig färdighet i svenska (talproduktion, textproduktion), tal- och textförståelse. Nivå 3 i muntlig färdighet i finska.
 • Språkexamen för statsförvaltningen efter 1.1.2004: God förmåga att använda svenska i tal och skift (god muntlig och skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) och nöjaktig förmåga att använda finska i tal.
 • Lilla språkprovet före 31.12.2003: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att tala finska.

Nivå IV: För arbetsuppgiften tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och/eller finska.

 • Den tjänsteinnehavare som anställer skall försäkra sig om att den som anställs har de språkkunskaper som krävs i arbetet. En arbetssökande bör vid anställningsintervjun kunna visa sina kunskaper i finska och svenska.

Av dem som har fått sin skolutbildning på det språk, finska eller svenska, som anges som modersmål på avgångsbetyget över studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller över motsvarande studier, krävs inget annat intyg för språket i fråga, om han eller hon på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i modersmålet. I övrigt gäller också vad som stadgas i Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).