Pedersören kunnan kielisääntö

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.1.2011, § 8.

Tulee voimaan 1.2.2011.

§ 1 Pedersören kunnan viran- ja toimenhaltijoiden kielitaitovaatimukset ruotsin ja suomen kielissä on jaettu neljään tasoon, jotka ovat:

I Ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

II Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, suomen kielen hyvä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito.

III Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

IV Tehtävän hoitamiseen riittävä ruotsin ja/tai suomen kielen suullinen taito.

§ 2 Kunnan virat ja toimet kuuluvat 1 pykälässä mainittuihin kielitaitotasoihin seuraavasti:

Taso I:

 • Kunnanjohtaja
 • Kansliapäällikkö
 • Talous- ja kehitysjohtaja
 • Opetusjohtaja
 • Teknisen viraston johtaja
 • Kulttuurisihteeri

Taso II:

 • Henkilöstösihteeri/toimistonhoitaja
 • Työsuojelupäällikkö
 • Maaseutusihteeri
 • Taloussihteeri
 • Päivähoidonjohtaja
 • Lastentarhanopettaja (kaksikieliset päiväkodit)
 • Erityislastentarhanopettaja
 • Ruokahuolto- ja siivousjohtaja
 • Toimistosihteeri, asuntotoimisto
 • Ympäristönsuojelusihteeri
 • Kiinteistöpäällikkö
 • Apulaiskiinteistöpäällikkö
 • Rakennustarkastaja
 • Apulaisrakennustarkastaja
 • Rakennusmestari
 • Kaavoittaja
 • Rakennussuunnittelija
 • Kirjastopäällikkö
 • Kirjastonhoitaja
 • Nuorisosihteeri
 • Kansalaisopiston rehtori
 • Liikuntasihteeri
 • Lomituspalvelujohtaja
 • Kanslisti/puhelunvälittäjä
 • Projektisihteeri              

Taso III:

 • Kanslisti
 • Pääkirjanpitäjä
 • Pääkassanpitäjä
 • Palkanlaskija
 • Lomitussihteeri
 • Johtava lomittaja
 • Päiväkodinjohtaja (ruotsinkieliset päiväkodit)
 • Lastentarhanopettaja (ruotsinkieliset päiväkodit)
 • Mittausteknikko
 • Kiinteistöisäntä
 • Kirjastovirkailija
 • TVT-suunnittelija
 • TVT-koordinaattori
 • Musiikinopettaja (kansalaisopisto)
 • Tekstiiliopettaja (kansalaisopisto)

Taso IV:

 • Maatalouslomittaja
 • Ruokahuoltopäällikkö (Sursik)
 • Emäntä (Pedersheim/Esselunden)
 • Laitosemäntä (Purmohemmet)
 • Vastaava keittäjä
 • Dieettikeittäjä
 • Keittäjä
 • Keittiöapulainen
 • Siivooja
 • Kiinteistönhoitaja
 • Kentänhoitaja
 • Lastenhoitaja
 • Päiväkotiapulainen
 • Vastaava perhepäivähoitaja
 • Perhepäivähoitaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Avustaja
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

§ 3 Kunnanvaltuusto määrää virkaa perustaessaan ko. viran kielitaitovaatimusten tason.

§ 4 Työsopimussuhteisen henkilön palvelukseen ottamisen yhteydessä asianomainen viranomainen päättää ko. toimen kielitaitotason.

§ 5 Virkaa tai tointa täyttävä viranomainen ratkaisee, onko viran- tai toimenhaltijalla tehtävän hoitamiseen riittävä ruotsin ja/tai suomen kielen suullinen taito.

§ 6 Viransijaiselta vaaditaan sama kielitaito, joka tässä säännössä vaaditaan ko. viran tai toimen vakituiselta haltijalta.

§ 7 Jos kaksi tai useampaa viran- tai toimenhaltijaa hoitaa samanlaisia tehtäviä, on virkaa tai tointa täytettäessä huomioitava sellaiset kielitaidot, että kuntalaisia voidaan palvella tasavertaisesti heidän äidinkielellään.

§ 8 Virkaa tai tointa täyttävä viranomainen päättää erivapauden myöntämisestä yllä mainituista kielitaitovaatimuksista.

§ 9 Ennen tämän säännön voimaantuloa kunnan palvelukseen otetut viran- ja toimenhaltijat omaavat, tämän säännön määräyksistä riippumatta, kelpoisuuden nykyiseen virkansa tai toimeensa.

§ 10 Tämän kielisäännön määräykset eivät koske opetushenkilöstöä, jonka osalta noudatetaan koulun opetuskieltä.

§ 11 Nämä kielitaitovaatimukset eivät koske sellaisia virkoja tai toimia, joille on lailla tai asetuksella taikka kunnanvaltuuston päätöksellä erikseen vahvistettu kielitaitovaatimukset.

Kielisäännön soveltamisohjeet

Henkilön ei yleensä tarvitse osoittaa todistusta äidinkielen kirjallisesta tai suullisesta taidosta. Kunta voi kuitenkin tarvittaessa pyytää todistusta myös äidinkielen taidosta.

Taso I Ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

 • Yleisessä kielitutkinnossa1.2002 jälkeen (taitotasot 1 – 6) puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 6.
 • Valtionhallinnon kielitutkinto1.2004 jälkeen: ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen)
 • Suuri kielikoe ennen 31.12.2003: Ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

 • Yleisessä kielitutkinnossa1.2002 jälkeen (taitotasot 1 – 6) puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 5.
 • Valtionhallinnon kielitutkinto1.2004 jälkeen: suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen)
 • Pieni kielikoe ennen 31.12.2003: suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Taso II  Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito.

 • Yleisessä kielitutkinnossa1.2002 jälkeen (taitotasot 1 – 6) ruotsin kielen puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 5. jSuomen kielen puhumisen ja puheen ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 4 sekä kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 3.
 • Valtionhallinnon kielitutkinto1.2004 jälkeen: ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen) ja suomen kielen hyvä suullinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen) ja tyydyttävä kirjallinen taito (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen).
 • Pieni kielikoe ennen 31.12.2003: Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, suomen kielen hyvä suullinen taito ja tyydyttävä kirjoittamisen taito.

Taso III  Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

 • Yleisessä kielitutkinnossa1.2002 jälkeen (taitotasot 1 – 6) ruotsin kielen puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 5. Suomen kielen puhumisen ja puheen ymmärtämisen osakokeissa taitotaso 3.
 • Valtionhallinnon kielitutkinto1.2004 jälkeen: ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen) ja suomen kielen tyydyttävä suullinen taito (puheen ymmärtäminen, puhuminen).
 • Pieni kielikoe ennen 31.12.2003: Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

Taso IV Tehtävän hoitamiseen riittävä ruotsin ja/tai suomen kielen suullinen taito.

 • virkaa tai tointa täyttävä viranomainen varmistaa, että työhön otettavalla on työn hoitamiseen riittävät kielitaidot. Työnhakijan tulee työhaastattelussa voida osoittaa suomen ja ruotsin kielen taitonsa.

Henkilöltä, joka on saanut koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista opinnoista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenään opiskellussa suomen tai ruotsin kielessä, ei vaadita kyseisen kielen taidoista muuta todistusta. Muiltakin osin on voimassa valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidoin osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) annetut määräykset.