Boende & miljö Miljövård Naturen i Pedersöre

Naturen i Pedersöre

Naturen i Pedersöre uppvisar en storslagen mångfald från Lostenslandets stenbundna bergsterräng och inlandsnaturen i Lappfors via jordbrukslandskapet i Esse och Purmo till Sandsundsfjärden och Larsmosjöns stränder.

Lostenen. Fors vid Stinasholma i Purmo. Sandsundfjärden.

Natura 2000-områden

För att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden har Natura 2000-områden inrättats runtom i Europa. Skyddet baserar sig på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. I Pedersöre har följande Natura 2000-områden inrättats:

Passmossen. Esse å vid Hjulfors. Esse å vid Bockabron.

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter utgör ett problem på en del ställen i kommunen. En invasiv växtart är en art som spridit sig till ett nytt område med hjälp av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och konkurrerar ut den naturliga floran. De vanligaste invasiva växtarterna som förekommer i kommunen är blomsterlupin och jättebalsamin. Genom att bekämpa invasiva växtarter kan man hindra dem från att sprida sig till nya områden och begränsa deras utbredning. Enligt lag är markägaren skyldig att bekämpa invasiva arter på egen mark. På vieraslajit.fi (länk) finns mer information om hur man på bästa sätt bekämpar olika invasiva arter.

Lupiner vid en vägkant.

Lupiner är en invasiv växtart.