Barn & skola Skolskjutsar Direktiv om skolskjutsar

Direktiv om skolskjutsar

 

Allmänt om skolskjutsar

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av Nämnden för utbildning och fostran.

Skolskjuts för skolelever gäller mellan hem och skola. Skolskjuts för förskoleelever gäller alternativt mellan hemmet och förskolan eller mellan dagvården och förskolan.

Rätten till skolskjuts gäller till och från elevens stadigvarande bostad (Anm: Den stadigvarande bostaden är inte alltid samma som folkbokföringsadressen, t.ex. vid placering av barn eller fosterbarn).

Vid växelvis boende, då föräldrarna separerat och har delad vårdnad, hänvisas barnet närskola och får skolskjuts från det hem där barnet har sin stadigvarande bostad. De elever som bor på två olika adresser ges möjlighet fr.o.m. 2021 att få avgiftsfri skjuts från den andra boendeplatsen om den ligger vid en befintlig rutt och det finns plats i rutten. Bör noteras att i planeringen av skolskjutsrutter tas inte boende på två adresser med i planeringen enligt nämndens beslut § 68/2021). Skjuts beviljas under förutsättning att villkoren för skolskjuts uppfylls.

Väljer man en annan skola, än den som anvisats, har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Skolskjuts för elev från annan kommun enligt separat beslut i sektionen.

Elever som deltar i organiserad hobby- eller fritidsaktivitet i direkt anslutning till skoldagen ges rätt att använda befintlig kollektivtrafik. Rätten gäller resa från skolan till verksamhetsstället (t.ex. träningsplatsen). Kommunen åtar sig inte att ordna eller betala skolskjuts från t.ex. träningsplatsen till hemmet enligt nämndens beslut § 68/2021.


Lag on grundläggande utbildning 21.8.1998/628 § 32, Skolresor
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. (19.12.2003/1139)

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. (24.6.2010/642)

Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i barndagvård som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 11 c § i lagen om barndagvård, har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan dagvårdsplatsen och platsen för förskoleundervisningen. (8.4.2011/324)

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.


Tidtabeller och scheman

För varje skola och årskurs upprättas ett årligt lektionsschema. Skolskjutstiderna bestäms utgående från detta. Kommunen strävar till att så effektivt som möjligt koordinera skolskjutsarna. I samband med att skolskjutsplaneringen görs, så gås vid behov skolskjutsplaneringen och säkerhetsaspekterna igenom med rektorn och trafikanten. Information om skolskjutsarna ges veckan före skolstart, dagarna bestäms i samband med skolstarten.


Anordnande av skolskjuts

Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass och i grundskolan, vilka har en färdväg till skolan som överstiger nedanstående avstånd.

Åk 0-3:                                            3 km
Åk 4–6:                                            4 km
Åk 7–9:                                            5 km
Andra stadiet:                                   6 km

Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens stadigvarande bostad. Avståndet mellan hemmet och skolan mäts från hemmets infart till skolans infart. Hemmets infart definieras som 30 meter från bostaden om bostadstomten inte är utmärkt på fastigheten.

Elev som flyttar till annat skolområde och som blivit beviljad att gå kvar i sin gamla skola och elev som väljer annan skola än den i upptagningsområdet har inte rätt till skolskjuts. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavaren för kostnaderna för skolresorna. Vårdnadshavaren kan diskutera med taxitrafikanten och komma överens om barnet kan komma med på befintlig rutt utifrån att de kommer överens om betalning sinsemellan. Undantaget från detta är elever, vilka beviljats skolgång i specialklass i annan skola.


Särskilda skäl

Om en elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning har längre än fem kilometer till skolan eller om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig, har eleven rätt till fri skolskjuts eller till ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan. Prövning sker i varje enskilt fall och beslut fattas i Nämnden för utbildning och fostrans sektioner.

 För att utvärdera hur trafikfarliga olika vägavsnitt är, används ett dataprogram, Koululiitu, som utvärderar mångsidigt och objektivt de olika vägavsnittens trafikfarlighet. Vid behov begärs utlåtande från polismyndighet. Om vägsituationen ändras så att trafikfara kan uppstå är kommunens vägmästare skyldig meddela Nämnden för utbildning och fostran därom.

En elev som skadar sig i samband med en olycka kan erhålla tillfällig skolskjuts till och från skolan. För att skolskjuts ska ordnas krävs ett läkarintyg. Tillfällig skolskjuts som behövs p.g.a. olycka inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det ankommer på förälder, att initiera behovet i samråd med rektor som i sin tur anordnar skjutsen inom rimlig tid från meddelandet från vårdnadshavarna (upp till 3 dagar att ordna skjuts). Skadeanmälan gällande olyckor under skoltid skall av rektor inlämnas till avdelningssekreteraren som gör olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget.


Väntetider

Eftersom eleverna slutar vid olika tider kan väntetider ej undvikas. Elever som väntar på transport skall övervakas av förordnad tjänste- eller befattningsinnehavare.


Säkerhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar taxitrafiktillstånd, som krävs för yrkesmässig transport av personer. Mera information angående säkerhet finns under punkten ansvarsfördelning.


Av- och påstigningsplatser

Vid skolorna skall finnas särskilt anvisade på- och avstigningsplatser. Vid hemmen eller i dess närhet skall i första hand markerad hållplats användas. Där sådana ej finns avgör skolskjutschauffören var på- och avstigning skall ske. I tveksamma fall fattas beslut av Nämnden för utbildning och fostran på initiativ av chauffören.

Eleverna förväntas promenera till den plats där de stiger på taxin eller bussen om avståndet från hemmet till huvudvägen/skjutsrutten är under 1,5 km för åk 1–6 och 3 km åk 7–9. Förskoleelever förutsetts kunna gå 0,5 km till befintlig skolväg.


Elevantal i bilar och bussar

Antalet elever som får medföras i varje fordon är samma antal som framgår av registreringsbeviset. Vid offertgivande bör trafikanterna ange antalet sittplatser i sina fordon. Att följa med en kamrat i skolskjutsen är tillåtet i mån av plats. Föräldern måste dock först kontakta trafikanten för kontroll om plats finns och sända ett skriftligt medgivande till trafikanten. Kommunen står inte för tilläggsavgiften och kommunens försäkring täcker inte skjutsen.


Bilbälten

Varje passagerare ska ha eget säkerhetsbälte när de reser till skolan.


Undervisning - uppträdande

Skolan ger undervisning om hur man skall uppträda i bussen/bilen och vid hållplatsen utgående från barnets trygghet och säkerhet.

Föräldrarna bör bl.a. påminna sitt barn om:

 • att hålla sig på betryggande avstånd tills skolskjutsfordonet stannat,
 • att ej stiga på/av rullande fordon och
 • att rätta sig efter förarens anvisningar

Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara sig att gå till skolan/hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavare ska uppmana barnen att använda säkerhetsbälte i bussen.

En minneslista åt vårdnadshavare/elever/lärare/chaufförer (pdf)


Ansvarsfördelning

Kommun, skola, trafikant och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Nämnden för utbildning och fostran åligger att övervaka att skolskjutsningen genomförs med beaktande av målen för skolans fostran, elevernas trygghet och säkerhet samt att skjutsrutter och tidtabeller följs.

Avdelningens kanslist bereder och planerar skolskjutsarna i samråd med rektor och ekonomichef. Rektorn skall inkomma med förslag till Nämnden för utbildning och fostran för avhjälpande av observerade brister.

Om föräldrarna själv skjutsar eleven är det föräldern som ansvarar för eleven tills denne kommit till skolan. Skjutseleven får inte lämnas tidigare än vad som överenskommits med hänsyn till att tjänste- och befattningsinnehavare måste finnas på plats för tillsyn.

I vissa fall kan det vara viktigt att trafikanten har fått information från föräldrarna, gällande elevers sjukdom eller handikapp. Trafikanterna ansvarar för att chaufförerna har tystnadsplikt om förhållande som rör elevers sjukdom, handikapp eller andra personliga förhållanden. Föräldrarna bedömer själva när de informerar trafikanten.

Arbetsgivaren skall kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen (770/1993), när personen första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som avses i 2 § lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), eller första gången tilldelas sådana uppgifter.

Vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid hållplats och av- och påstigning av fordon

 • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen.
 • Föräldrarna har ansvar för att eleven är vid skolskjutshållplatsen vid meddelad avgångstid.
 • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till hållplatsen och följer överenskomna ordningsregler.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna.

Under transporten

 • Föraren är ansvarig för säkerheten i bussen/bilen. Förarens anvisningar måste följas.
 • Under transporten är det trafikanten/föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem skall trafikanten/föraren lösa tillsammans med skolan och hemmet.
 • Uppsåtlig skadegörelse ersätts av eleven.
 • Vid snöhinder, halt väglag eller andra hinder kan uppgjord tidtabell kanske inte alltid följas. Dessa dagar får eleverna komma sent till skolan, för att trafiksäkerheten ej skall äventyras.

Vid skolan

 • När eleven anländer till skolan är det förordnade befattningsinnehavare/tjänsteinnehavare som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.
 • Vid hemfärd är det förordnade befattningsinnehavare/tjänsteinnehavare som ansvarar för att eleverna passar uppgjorda avgångstider. Om eleven inte åker hem med ordinarie skjuts skall vårdnadshavaren meddela skolan och trafikanten (gäller förskolan, åk 1–6).

Långa rese- och väntetider skall om möjligt undvikas. Vid eventuella väntetider vid skolan är det förordnade befattningsinnehavare/tjänsteinnehavare som ansvarar för tillsyn och säkerhet och övervakningen sköts vid behov av förordnad tjänste- eller befattningsinnehavare. Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk.


Krisplan

Enhetens krisplan skall följas i tillämpliga delar vid en transportolycka. Utöver detta skall föraren vidta följande åtgärder vid olycksplatsen:

 1. BEDÖMA lugnt, vad som har hänt! Hur många personer är inblandade.
 2. RÄDDA skadade från livsfara! Hålla reda på alla inblandade.
 3. UNDERSÖKA om den skadade är vaken, andas, slår hjärtat, blöder han/hon mycket.
 4. LARMA 112 Tala lugnt, berätta vad som hänt och var det har hänt. Meddela om personerna inte går att få ur fordonet. Avbryt inte samtalet utan tillstånd.
 5. VARNA andra om faran och förhindra ytterligare skador.
 6. HJÄLPA patienten
 • Kontrollera om luftvägarna är öppna.
 • Om patienten inte andas eller om pulsen inte känns på halsen, börja med hjärt-lungräddning.
 • Om patienten andas, säkerställ att patientens luftvägar är öppna genom att vända patienten på sidan med huvudet bakåt.
 • Stoppa blödningar.
 • Flytta inte på patienten i onödan.
 1. VISA VÄGEN för räddningsfordon
 2. KONTAKTA chauffören kontaktar och informerar skolan om olyckan
 3. FRÅGA myndigheterna om du kommer att höras som vittne. Vid behov fråga också om krishjälp.

Aktuell passagerar- och telefonlista skall finnas i skolan/förskolan.

Skolan/förskolan och trafikanten skall informera elever om trafiksäkerhet och hur man skall uppträda vid en olycka.


Studerande i andra stadiet

Studerande i andra stadiet erhåller skolskjuts om skolvägen överstiger 6 km. För de studerande som har en skolväg som överstiger 7 km och ansökt om visningskort, söker kommunen skolresestöd från Folkpensionsanstalten.

Skolresestöd fås om skolvägen är minst 7 km i en riktning och minst 15 resdagar per kalendermånad, då fås skolresestöd till fullt belopp, 10 – 14 resdagar per kalendermånad fås skolresestöd hälften av fulla beloppet.

Pedersöre kommun betalar skolskjutsen och ansöker om skolresestödet för Pedersöre gymnasium elever som uppfyller de regler som gäller angående skolresestödet. Studerande i Pedersöre gymnasium ansöker om skolskjutsen via gymnasiets kansli.

De studerande som har 6 km men under 7 km, ansöker om att erhålla ett visningskort som berättigar till skolskjuts mellan hemmet och skolan.  För Pedersöre gymnasiums del sker ansökan via kansliet på gymnasiet.

Pedersöre ungdomar som studerar i andra utbildningsenheter på andra stadiet ansöker om visningskort via skolkansliet. Detta förfarande sker sålunda enbart för de studerande som har mellan 6 – 7 km.

Om behovet av skolskjuts upphör under terminen ska studerande lämna in visningskortet till gymnasiets kansli.


Kontakt och information

Den huvudsakliga informationen om skolskjutsar ges av skolans rektor. Beredning och planering av taxiskjutsarna görs av avdelningens kanslisekreterare Camilla Björkman, tel. 040-683 5837.


Sökande av ändring i beslut om skolskjuts

Ändring i ett skolskjutsbeslut söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen.