Lapset & koulu Koulukuljetukset Yleistä koulukuljetuksista

Yleistä koulukuljetuksista

Kunta järjestää koulukuljetuksia oppilaille kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Koulukuljetuskysymyksistä ja koulukuljetuksen hankinnoista päättää päivähoito- ja opetuslautakunta. Koululaisten koulukuljetus koskee kodin ja koulun väliä. Esikoululaisten koulukuljetus koskee vaihtoehtoisesti kodin ja esikoulun tai päivähoidon ja esikoulun väliä. 

Oikeus koulukuljetuksiin koskee ensisijaisesti matkaa oppilaan vakinaisesta asuinpaikasta kouluun ja takaisin (huom.: vakituinen asuinpaikka ei aina ole sama kuin väestökirjanpidon osoite, esim. sijoitettaessa lapsi tai kasvattilapsi). Vuorottelevassa asumisessa, kun vanhemmat ovat eronneet, ja he ovat jakaneet huoltajuuden, ohjataan lapsi lähikouluun. Lähikoulusta hän saa koulukuljetuksen kotiin, missä lapsen vakituinen asuinpaikka on. Kuljetus myönnetään sillä edellytyksellä, että koulukuljetuksen ehdot täyttyvät. Kunta ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta, jos valitaan eri koulu kuin mihin oppilas on osoitettu. Koulukuljetus oppilaalle toisesta kunnasta järjestetään vain päivähoito- ja opetuslautakunnan jaoston erillisen päätöksen mukaan. 


Perusopetuslaki 21.8.1998/628 § 32, Koulumatkat
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139)
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (19.12.2003/1139) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

AIKATAULUT JA LUKUJÄRJESTYS

Jokaiselle koululle ja vuosiluokalle laaditaan vuosittainen oppituntisuunnitelma (lukujärjestys). Koulukuljetusajat päätetään tämän perusteella. Kunta pyrkii niin tehokkaasti kuin mahdollista koordinoimaan koulukuljetukset.

Koulukuljetuksen suunnittelun yhteydessä käydään läpi suunnitteluun ja turvallisuuteen liittyvät tekijät yhdessä rehtorin ja liikennöitsijän kanssa. Tietoa koulukuljetuksista annetaan koulun alkua edeltävänä viikkona.


KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Koulukuljetus järjestetään esikoulun ja peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka ylittää alla olevat etäisyydet.


Luokat 0-3: 3 km
Luokat 4-6: 4 km
Luokat 7-9: 5 km
Lukio: 6 km

Koulutiellä tarkoitetaan lyhintä käyttökelpoista kodin ja koulun välistä kulkutietä. Koulukuljetus kouluun myönnetään oppilaan vakituisesta asunnosta. Kodin ja koulun välinen etäisyys mitataan kodin tontin rajalta koulukiinteistön sisääntuloon. Kodin tonttirajaksi määritellään 30 metriä asunnosta jos asunnon tonttia ei ole merkitty kiinteistöön.

Oppilaalla, joka muuttaa toiselle kouluunottoalueelle ja jolle on myönnetty lupa käydä entistä koulua sekä oppilaalla, joka valitsee kouluunottoalueen ulkopuolisen koulun, ei ole oikeutta koulukuljetukseen. Huoltaja järjestää ja kustantaa silloin koulukuljetuksen. Huoltaja voi sopia taksiyrittäjän kanssa, että oppilas saa kulkea olemassa olevan koulukuljetuksen mukana, mikäli huoltaja ja taksiyrittäjä ovat keskenään sopineet maksusta. Poikkeuksena ovat oppilaat, joille on myönnetty koulunkäynti erityisluokassa toisessa koulussa.


ERITYISET SYYT

Jos perusopetuksen, lisäopetuksen tai esikouluopetuksen oppilaalla on koulumatkaa enemmän kuin 5 kilometriä, tai jos tie on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen, on oppilaalla oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen tai riittävään tukeen kuljetuksessa tai saattamiseen kouluun. Jokainen yksittäinen tapaus harkitaan ja päätetään päivähoito- ja koulutuslautakunnan jaostossa.

Koulutien vaarallisuuden arviointiin käytetään Koululiitu-sovellusta, jossa eri tieosuuksien vaarallisuutta voidaan arvioida monipuolisesti ja puolueettomasti. Tarvittaessa pyydetään poliisiviranomaisen lausuntoa. Jos tietilanne muuttuu niin, että liikennevaara voi syntyä, on kunnan tiemestari tällöin velvollinen ilmoittamaan päivähoito- ja opetusosastolle.

Tapaturmaan joutunut oppilas voi saada väliaikaisen koulukuljetuksen kouluun ja takaisin. Koulukuljetuksen järjestämistä varten vaaditaan lääkärintodistus. Tapaturmasta johtuvaa väliaikaista koulukuljetusta ei lasketa kunnan koulukuljetustoimintaan ja vanhempien tulee yhdessä rehtorin kanssa olla perillä kuljetuksen tarpeesta. Rehtorin tulee jättää kouluajalla tapahtuvia onnettomuuksia koskevat vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiöön (ilmoitus tulee tehdä päivähoito- ja opetusosastoon).


ODOTUSAJAT

Odotusaikoja ei voi välttää, koska oppilaat lopettavat eri aikoihin. Koulukuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan hoitaa viran- tai toimenhaltija.


TURVALLISUUS

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus myöntää taksiluvan joka vaaditaan ammattimaiseen henkilöiden kuljetukseen. Liikenteen turvallisuusvirasto (trafi.fi) vastaa mm. taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksesta, taksinkuljettajan ammattipätevyydestä. Lisätietoja löytyy kohdasta vastuunjakautuminen.


LÄHTÖ- JA POISTUMISPYSÄKIT

Kouluilla tulee olla erikseen osoitetut pysäkit. Kotona tai sen läheisyydessä tulee ensisijaisesti käyttää merkittyä pysäkkiä. Mikäli sellaista ei ole, päättää kuljettaja lähtö- ja poistumispaikan. Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee päivähoito- ja koulutuslautakunta kuskin aloitteesta. Oppilaiden odotetaan kävelevän taksi tai linja-auto pysäkille mikäli etäisyys kotoa päätielle/kuljetusreitille on luokkien 1-6 oppilaille alle 1,5 km ja luokkien 7-9 oppilaille 3km.


OPPILASMÄÄRÄ AUTOISSA JA LINJA-AUTOISSA

Kussakin ajoneuvossa kuljetettavien oppilaiden määrä on sama kuin rekisteriotteessa. Tarjousta annettaessa liikennöitsijöiden on tarjottava kaikille koulukuljetusoppilaille istumapaikka. Mikäli tilaa riittää, on sallittua ottaa kaveri mukaan koulukuljetukseen. Vanhemman on kuitenkin ensin otettava yhteyttä liikennöitsijään ja tarkistettava, onko autossa tilaa, sekä lähetettävä liikennöitsijälle kirjallinen suostumuksensa. Kunta ei vastaa lisämaksusta eikä kunnan vakuutus kata kuljetusta.


TURVAVYÖT

Koulukuljetusten aikana tulee turvavöitä käyttää kaikilla paikoilla missä se on saatavilla.


KOULUKULJETUKSISSA KÄYTTÄYTYMINEN

Koulu opettaa miten linja-autossa/autossa ja pysäkillä tulee käyttäytyä niin, että lapsi on turvassa ja myös tuntee olonsa turvalliseksi.

Vanhempien tulee muistuttaa lastaan mm:

 • pysymään turvallisella etäisyydellä kunnes koulukuljetusajoneuvo on pysähtynyt,
 • että ei saa nousta/poistua liikkuvaan ajoneuvoon sekä
 • noudattamaan kuljettajan ohjeita.

Huoltajien odotetaan huolehtivan siitä, että lasta opetetaan ja harjoitetaan selviytymään koulutiestään mahdollisiman turvallisella tavalla. Sen vuoksi on mahdollista, että lasta pitää saattaa kouluun tai pysäkille niin kauan, että lapsi selviää kouluun/pysäkille itsenäisesti. Mikäli linja-autossa on turvavyö, tulee vanhempien kehottaa lasta käyttämään sitä.

Muistilista huoltajille/oppilaille/opettajille/kuljettajille


VASTUUNJAKAUTUMINEN

Kunta, koulu, liikennöitsijä ja oppilas ovat kaikki vastuussa kodin ja koulun välisellä matkalla. Päivähoito- ja opetuslautakunnalle on määrätty koulukuljetuksen valvonta siten, että koulukuljetus toteutetaan koulun kasvatus ja oppilaiden turvallisuus huomioiden sekä siten, että kuljetusreittejä ja aikatauluja noudatetaan.

Koulun rehtori ja koulutoimen taloudenhoitajat ovat vastuussa koulun koulukuljetustoiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Rehtorin on tehtävä päivähoito- ja koulutuslautakunnan jaostolle ehdotukset huomioitujen puutteiden korjaamiseksi.

Jos vanhemmat itse kuljettavat oppilaan kouluun, on vanhempi vastuussa oppilaasta, siihen saakka, että tämä on koulussa. Oppilasta ei saa jättää kouluun sovittua aikaisemmin, sillä viran- ja toimenhaltijan on oltava paikalla valvomassa.

Joissakin tapauksissa saattaa olla tärkeää, että huoltajat ovat kertoneet kuljettajalle oppilaan sairaudesta tai vammasta. Liikennöitsijät vastaavat kuljettajien vaitiolovelvollisuudesta olosuhteissa, jotka koskevat oppilaan sairautta, vammaa tai muita henkilökohtaisia olosuhteita. Huoltajat arvioivat itse milloin he tinformoivat kuljettajaa.

Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetyn lain (504/2002) 2 §:ssa tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.

Kodin ja pysäkin välinen matka sekä pysäkillä ja ajoneuvoon noustaessa ja siitä poistuttaessa

 • Vanhemmat vastaavat oppilaasta kodin ja pysäkin välisellä matkalla.
 • Vanhemmat vastaavat siitä, että oppilas on koulukuljetuspysäkillä ajoissa lähtöaikaan.
 • Vanhempien tehtävänänä on huolehtia siitä, että oppilas kulkee määrättyä tietä pysäkille ja noudattaa sovittuja järjestyssääntöjä.
 • Kuljettaja ei saa jättää oppilaita kyydistä muualla kuin määrätyillä pysäkeillä.

Kuljetuksen aikana

 • Kuljettaja on vastuussa turvallisuudesta linja-autossa/autossa. Kuljettajan neuvoja tulee noudattaa.
 • Kuljetuksen aikana liikennöitsijä/kuljettaja vastaa voimassa olevien liikennemääräysten ja järjestyssääntöjen noudattamisesta.
 • Kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan koululle, jos kuljetuksen aikana syntyy järjestys- tai turvallisuusongelma. Liikennöijän/kuljettajan on ratkaistava mahdolliset ongelmat koulun ja kodin kanssa.
 • Oppilas korvaa tahallisen vahingonteon.
 • Lumen, liukkaan tien ja muiden esteiden sattuessa aikataulua ei aina pystytä noudattamaan. Näissa tapauksissa oppilaat saavat myöhästyä koulusta, ettei liikenneturvallisuutta vaaranneta.

 Koulussa

 • Oppilaan saapuessa koululle johtava toimenhaltija/viranhaltija vastaa valvonnasta ja järjestys- turvallisuusssäntöjen noudattamisesta. Sama koskee kotimatkaa koulupäivän päätyttyä.
 • Kotimatkan osalta johtava toimenhaltija/viranhaltija vastaa siitä, että oppilaat noudattavat sovittuja lähtöaikoja. Jos oppilas ei mene kotiin varsinaisella kyydillään, on huoltajan ilmoitettava siitä koululle ja liikennöitsijälle (koskee esikoulua ja vuosiluokkia 1-6).
 • Pitkiä matkustus- ja odotusaikoja on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Johtava toimenhaltija/viranhaltija vastaa kuljetusoppilaiden valvonnasta ja turvallisuudesta koululla mhadollisena kuljetusten odotusaikana. Valvonnan hoitaa tarvittaessa johtava viran-/toimenhaltija. Oppilaan päivittäinen koulumatka saa odotusaikoineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on täyttänyt 13 vuotta lukuvuoden alkaessa, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

KRIISISUUNNITELMA

Koulun kriisisuunnitelmaa tulee noudattaa soveltuvin osin kuljetusonnettomuuden sattuessa. Sen lisäksi kuljettajan tulee ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin onnettomuuspaikalla:

ARVIOI rauhallisesti, mitä on tapahtunut! Kuinka monta henkilöä on osallisena.
PELASTA loukkaantuneet hengenvaarasta! Pidä silmällä kaikkia asianosaisia.
TUTKI onko vahingoittunut tajuissaan, hengittääkö, lyökö sydän, vuotaako hän verta/kuinka paljon.
SOITA 112. Puhu rauhallisesti, kerro mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. Ilmoita jos henkilöitä ei saa ulos ajoneuvosta. Älä lopeta puhelua ilman lupaa.
VAROITA muita vaarasta ja estä lisävahinkojen syntyminen.
AUTA potilasta
- Tarkista ovatko hengitystiet avoimina.
- Jos potilas ei hengitä tai jos pulssia ei tunnu kaulalla, aloita painelu-puhalluselvytys.
- Jos potilas hengittää, varmista että potilaan hengitystiet ovat auki, kääntämällä potilas kyljelleen pää taaksepäin.
- Tyrehdytä verenvuodot.
- Älä liikuta potilasta turhaan.
NÄYTÄ TIE pelastusajoneuvoille
TIEDOTA. Kuljettaja ottaa yhteyttä kouluun ja tiedottaa tapahtuneesta.
KYSY viranomaisilta jos sinua tullaan kuulemaan todistajana. Tarvittaessa kysy myös kriisiapua.

Koululla/esikoululla tulee olla ajantasainen matkustajalista ja puhelinnumerot.

Koulun/esikoulun ja liikennöijän tulee tiedottaa oppilaille liikenneturvallisuudesta ja siitä kuinka tulee toimia onnettomuustilanteessa.


TOISEN ASTEEN OPISKELIJAT

Oman lukion opiskelijat saavat koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on pidempi kuin 5km. Tästä edusta he maksavat lukukausittain kuljetusmaksun mikä määritetään vuosittain. Opiskelijoijlle joiden koulumatka on yli 10km hakee kunta tukea Eläketurvakeskukselta matkakuluihin, jotka ylittävät lakisääteisen määrän. Sama käytäntö koskee opiskelijoita Pietarsaaren suomenkielisessä lukiossa, sekä Pedersören opiskelijoita Sursikinmäen Yrkesakademin ammattioppilaitoksessa.

Pietarsaaren ammattioppilaitoksessa opiskelevat joiden koulumatka on 5-10 km hankkivat bussiliput Matkahuollosta ja maksavat itse 43€/kk.

Muut toisen asteen opiskelijat saavat koulumatkatukea silloin kun matka asunnon ja oppilaitoksen välillä on vähintään 10 km suuntaan. Päivittäisten koulumatkojen kustannusten täytyy ylittää 54€ kuukaudessa, että koulumatkatukea voidaan myöntää. Koulumatkatukea maksetaan todellisen opiskeluajan mukaan 1-12 kuukautta.  Ehtona koulumatkatuen myöntämiselle on, että jatkuvaa opiskelua on vähintään 18 päivää kalenterikuukaudessa. Opiskelijan ikä tai taloudellinen tilanne ei vaikuta koulumatkatuen määrään.


YHTEYDENPITO JA TIEDON VÄLITTÄMINEN

Pääasialliset tiedot koulukuljetuksista antaa koulun rehtori.
Taksikuljetusten suunnitelun tekee taloussihteeri Carina Hägg, puh. 06-7850 254.


MUUTOKSEN HAKEMINEN KOULUKULJETUSPÄÄTÖKSEEN

Muutosta koulukuljetuspäätökseen haetaan tekemällä valitus hallintotuomioistuimeen kuten hallintokäyttölaissa määritetään.