Självvärdering

Under hösten 2015 har en arbetsgrupp i Pedersöre kommun arbetat fram ett material för barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna.

 

Bakgrund

Under hösten 2015-våren 2016 har en arbetsgrupp i Pedersöre kommun arbetat fram ett material för barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna. Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?

Materialet som vi gjort sträcker sig från förskolan till åk 6. Vi har som mål att få fram ett material som resulterar i att barnet/ eleven är mera delaktig och får en större självkännedom, föräldern får en större inblick i barnets vardag och utveckling i förskolan/ skolan. Förskolläraren/ läraren har ett material som leder till ett kvalitativt samtal med varje barn/ elev.

Materialet har prövats med försöksgrupper i både förskolan och skolan, en del justeringar har blivit gjorda utgående från responsen av försöksgrupperna och föräldrarnas åsikter.

Vi har sammanställt en mapp som innehåller material för Pedersöre barnen/eleverna rörande deras självvärdering, från förskolan till åk6, för att få en helhet som följer LP2016.

Projektet har finansierats med stadsunderstöd från Utbildnings-och kulturministeriet.

Pedersöre våren 2016

Katarina Barkar, Pia Boström, Yvonne Borgmästars, Ann Bränn, Maria Enell och Tove Söderholm

 

Mål och syfte 

”Grunden för en mångsidig kompetens läggs under småbarnsperioden, i förskoleundervisningen och under de första åren i den grundläggande utbildningen. Målet är att eleven genom att utveckla olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv, forma sin identitet och utveckla en hållbar livsstil. [...] Fostran till en hållbar livsstil sker främst genom att skolan föregår med gott exempel.”

”Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt som situationen kräver.

Utvecklingen av mångsidig kompetens främjar barnens växande som individer och som medlemmar i sin grupp. De olika delområdena inom mångsidig kompetens stödjer barnens förmåga att rikta in sig på livslångt lärande och lägger grund för en hållbar livsstil.”

Målet är att utifrån barnets/elevens tidigare erfarenheter och kunskaper förankra kompetenserna i relevanta vardagssituationer. Genom dessa självvärderingsblanketter och efterföljande samtal stärks barnets/elevens delaktighet och medvetenhet om sin egen utveckling samt samarbetet med vårdnadshavarna.

Manualen baserar sig på Förskoleundervisningens läroplan 2014 102/011/2014 samt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.

Självvärderingsmaterial

Förskola:

 • Instruktion för genomgång av Barnets självvärdering i förskola
 • Manual för förskolläraren
 • Mina mål under förskoletiden
 • Blankett: Barnets självvärdering förskola
 • Blankett: Förskola – skola

Materialet för förskola (pdf 702 KB)


Åk 1–2:

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 1–2.
 • Manual för läraren.
 • Lärarens minnesanteckningar.
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 1–2.

Materialet för åk 1–2 (pdf 571 KB)


Åk 3–4:

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 3–4.
 • Manual för läraren.
 • Lärarens minnesanteckningar.
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 3–4.

Materialet för åk 3–4 (pdf 609 KB)


Åk 5–6:

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 5–6.
 • Manual för läraren.
 • Lärarens minnesanteckningar.
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 5–6.

Materialet för åk 5–6 (pdf 622 KB)


 Åk 7–9: