Barn & skola Elevhälsa Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdens uppgift är att följa upp barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan minst en gång per läsår. Skolhälsovården fungerar som en fortsättning på barnrådgivningsarbetet och strävar efter att tidigt upptäcka barn i behov av stöd för sin utveckling.

Skolhälsovården ger råd och stöd till föräldrar i hälso- och sjukfrågor. Samarbetet med skolans personal och annan elevhälsopersonal kring frågor som berör barnets hälsa och välmående poängteras. Skolhälsovården strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos skoleleven.

Varje skola har en egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet för hälsokontroller. Utöver detta träffar skolläkaren barnen för en noggrannare hälsokontroll 3 gånger under elevens grundläggande utbildning. Skolhälsovårdarna deltar i skolornas elevhälsogrupper.

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235

Länk till skol- och studerandehälsovårdens webbsidor