Aktuellt Utkast till Ytteresse delgeneral läggs till påseende
22.12.2021
Flygbild över Ytteresse, där ån, landsvägen och affärsfastigheterna syns.

Planeområdet utgår från en prognos av befolkningsutvecklingen i Ytteresse och behov av byggrätter i stället för den tidigare statiska stomlägenhetsprincipen. Det innebär också att inga byggrätter märks ut i planen utan byggrätter på planeområdet kan skapas utgående från övrig samhällsstruktur, byggplatsens lämplighet enligt bedömning.

Utkast till Ytteresse delgeneralplan läggs till påseende

Efter en lång tid av utredningar, politiska diskussioner och två år av pandemi har Ytteresse delgeneralplan nått utkastskedet. 

Delgeneralplanerna och strandgeneralplanen i Ytteresse har slagits ihop till en enhetlig delgeneralplan. Till skillnad från de gällande och gamla delgeneralplanerna baserar sig utkastet på målsättningar och prognoser om befolkningsutveckling i Ytteresse samt en analys där planområdet har delats in i förmånlighetszoner. På basen av förmånlighetszonerna har man utformat utkastets beteckningar och bestämmelser. 

Planläggaren Anna-Karin Pensar förklarar vad en förmånlighetszon innebär:

– Förmånlighetszonerna har utformats genom att man har analyserat planområdets särdrag och förutsättningar. Man har bl.a. beaktat avståndet till skolorna i Ytteresse och Överesse, Pedersöre Vattens planer för verksamhetsområdet för vatten- och avlopp, var det finns enhetliga odlingsområden och djurgårdar samt områdenas byggbarhet. I förmånlighetszonerna beaktar man också att utbyggnaden av vissa områdena leder till att det uppstår trafiksäkerhetsåtgärder i framtiden. Resultatet av analyserna är en gradering av planområdet i A, B, C och D-områden. A är de områden som är samhällsekonomiskt mest förmånliga att bebygga och D är sådana områden där det är dyrt för samhället att tillåta bostadsbyggande, säger Pensar.

Som underlag för delgeneralplanen har det också gjorts naturinventeringar och en kulturhistorisk inventering. Resultatet av utredningarna är beaktade i utkastet.

I utkastet har man tagit hänsyn till alla byggplatser i de gällande delgeneralplanerna, men de har inte märkts ut på plankartan. Inom planområdet  finns åtta områden där byggandet ska basera sig på detaljplanering. Områdena har valts ut på basen av var de de finns och möjligheterna att ansluta till befintliga vägar och kommunalteknik. I utkastet har man också märkt ut i vilka riktningar byområden och bostadsområden kan utvidgas.

En del av strandgeneralplanen för Esse ås nedre delar har inkluderats i utkastet. Fördelningen av byggplatser inom detta område baserar sig på strandlinjens längd per stomlägenhet år 1969. Byggandet inom det här området är starkare reglerat i lagstiftningen än de områden som ligger utanför strandzonen. Därför har inga nya möjligheter till byggande anvisats på det här området. 

De mest centrala delarna av byn har anvisats som ett område för centrumfunktioner i utkastet. Där bör man sträva efter att placera centrumfunktioner.

Det befintliga industriområdet norr om stamväg 68 (Åsbackavägen) har i utkastet anvisats som ett industriområde med utvecklingsriktning norrut. Området väster om industriområdet har anvisats som ett område där ingen ny bebyggelse borde tillåtas innan behovet av eventuella trafiksäkerhetsåtgärder har utretts.

Planutkastet läggs till påseende 22.12.2021–30.1.2022. Under den tiden kan man framföra respons till planläggaren, antingen genom att använda kommunens webb-blankett eller skicka ett e-post. Naturligtvis är det också alltid möjligt att ringa. Ett diskussionstillfälle kommer att ordnas i början av nästa år i enlighet med vad coronarestriktionerna tillåter.

Anna-Karin Pensar tycker att processen med delgeneralplanen varit både intressant och lärorik men ibland också lite frustrerande.

– Vi har från början haft en målbild för vad vi vill åstadkomma men eftersom det här är något som vi inte har gjort på det här sättet i Pedersöre förut så har det varit väldigt svårt att göra en realistisk bedömning av tidsåtgången vilket har lett till att det har varit svårt att hålla tidtabellerna. Corona har inte heller gjort det enklare. Nu när vi har kommit så här långt känns det ändå bra. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg, säger hon.

Du kan bekanta dig med planutkastet här: Planer till påseende.

Tilläggsinformation ger planläggaren Anna-Karin Pensar, 06-7850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi