Aktuellt Språkbadsskola ny möjlighet i Edsevö
21.2.2022
Edsevö skola fotograferad en vacker vinterdag. Längst fram i bild en skylt med texten "Edsevö skola / Edsevön koulu".

Edsevö skola kan omvandlas till en språkbadsskola på finska för hela kommunen.

Språkbadsskola en ny möjlighet i Edsevö

Gör Edsevö skola till en språkbadsskola på finska för elever från hela Pedersöre, med start läsåret 2025–2026. Det föreslår arbetsgruppen som utreder hur Pedersöre ska hantera det sviktande elevunderlaget i den svenska skolan i Edsevö.

Arbetsgruppen fick i januari uppdraget att se över servicenätet för skola, förskola och småbarnspedagogik i Edsevö-, Kållby- och Lepplaxområdet och den lägger redan nu fram ett konkret åtgärdsförslag.

Gruppen föreslår att kommunen utreder möjligheten att starta en språkbadsskola.

– Språkbad är en möjlighet att hålla i gång och utveckla verksamheten i skolfastigheten i Edsevö, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Språkbadsskolan är ännu i sin linda och ska diskuteras i nämnden för utbildning och fostran den här veckan (23.2), i kommunstyrelsen och på informationsmöten för vårdnadshavare den här våren. En knäckfråga är att familjerna i Pedersöre visar intresse för språkbadsundervisningen.

Det finns ändå redan en grov skiss och en preliminär tidtabell hur processen kan gå vidare.

Preliminärt skulle Edsevö skola inte ta in nya elever från och med 2025. De elever som är inskrivna fortsätter tills de går ut årskurs 6. Från och med läsåret 2025–2026 skulle i stället den nya språkbadsskolan starta upp stegvis – med en årskurs per år – i samma fastighet.

Två år tidigare, alltså redan läsåret 2023–2024, skulle en språkbadsgrupp för femåringar starta.

De svenskspråkiga barnen i Edsevö skulle få välja mellan två alternativ – att antingen välja språkbadsskolan eller så en annan svenskspråkig närskola i Pedersöre.

Den finska skolan, Edsevön koulu, skulle enligt planerna fortsätta som tidigare. En möjlig, gemensam profilering på konst och musik för språkbadsskolan och Edsevön koulu ska utredas. Den välinarbetade Edsevömodellen, med två skolor under ett tak, skulle leva vidare, men i modifierad form.

Om språkbadsskolan startar kommer det att ha konsekvenser i övriga skolor, och effekten märks också i daghem och förskolor. En årskurs med 15–20 elever i språkbad innebär att antalet elever i övriga skolor minskar i motsvarande grad. Om intresset fördelar sig någorlunda jämt över kommunen är inverkan på de stora skolorna marginell, medan effekten på de mindre skolorna kan bli större.

Det behövs också personal som undervisar på språkbadsspråket, alltså finska.

Om förslaget om en språkbadsskola får understöd av politiker och Pedersörefamiljer borde kommunen redan i höst begära in förhandsanmälningar till språkbadet för femåringar, med tanke på behovet av investeringar och finansiering.

Kommundirektören Stefan Svenfors konstaterar att en språkbadsskola diskuterats i Pedersöre i olika varianter de senaste åren.

– Det här är en framtidssatsning med många dimensioner och jag tror att det nu är rätt tid att ta det här steget, säger han.

Christian Dahlin, ordförande i nämnden för utbildning och fostran, tycker att språkbadet är ett mycket intressant förslag som höjer kommunens image.

– Samtidigt ger det ett lyft för tvåspråkigheten i vår kommun. Och det öppnar nya möjligheter både för skolan, småbarnspedagogiken och förskolan. På sikt innebär språkbadet en effektivare användning av kommunens fastigheter, säger Dahlin.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng gläder sig över att kommunen kan presentera en idé och ett förslag. Språkkunskaper öppnar många dörrar, betonar hon.

– Det gäller inte bara under ungdomsåren, utan också i ens yrkesverksamma karriär och genom hela livet. En språkbadsskola skulle vara en fin gåva att ge till kommunens invånare, säger hon.

Nämnden för utbildning och fostran möts på onsdag. Utbildningsdirektören föreslår att nämnden omfattar förslaget och föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som omedelbart börjar utreda och planera en språkbadsskola i Pedersöre.

Preliminär tidtabell

  • Våren 2022: Informationsmöte för vårdnadshavare om språkbadet.
  • Våren 2022: Kommunstyrelsen bildar arbetsgrupp som håller i planering och utredningar.
  • Hösten 2022: Ärendet bereds i beslutande organ.
  • År 2023: Anslag i budgeten för språkbadsdaghemmet.
  • Hösten 2023: Språkbadsdaghemmet för femåringar startar.
  • År 2024: Anslag i budgeten för språkbadsförskola.
  • Hösten 2024: Språkbadsförskolan startar (sexåringar).
  • År 2025: Anslag i budgeten för språkbadsskolan, årskurs 1.
  • Hösten 2025: Språkbadsskolan årskurs 1 startar.

Tilläggsinformation ger utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, 050–5147230, rolf.sundqvist@pedersore.fi