Aktuellt Rapport från besöket till Kalax vindkraftspark
5.11.2021
En stor sal, en man står längst fram och håller en presentation. Besökarna från Pedersöre sitter vid långa bord och lyssnar.

Under studiebesöket berättade Närpes stads tjänstemän och politiker samt projektören Fortum om sina erfarenheter av Kalax vindkraftsprojekt. 

Rapport från besöket till Kalax vindkraftspark

Pedersöre kommunfullmäktige och tjänstemän besökte Kalax vindkraftpark i Närpes den 29 oktober. Förutom att ett besök i parken fick Pedersöreborna höra tjänstemän och politiker från Närpes stad, och projektören Fortum.

I Närpes finns för närvarande tre vindkraftsparker och totalt drygt 40 kraftverk. Dessutom finns byggplaner på ytterligare fem områden i staden. Om alla dessa planer förverkligas kan det finnas upp till 172 vindkraftverk i staden i framtiden.

Bland de förtroendevalda i Närpes finns nästan ingen som är emot vindkraften och av befolkningen är andelen verkliga vindkraftsmotståndare 5–10 %. En del av dem som motsätter sig vindkraftsparkerna oroar sig över vindkraftens inverkan på hälsan, men de flesta är kritiska till vindkraftens inverkan på miljö och markanvändning. Vindkraftens inverkan på landskapet har däremot inte uppfattats som problematisk i Närpes.

Den övervägande positiva inställningen till vindkraft beror möjligen på att invånarna har förståelse för stadens energibehov: På grund av sin industri förbrukar staden mycket energi per capita. Det upplevs som positivt att energin produceras lokalt. Vindkraften har också haft en mycket positiv inverkan på kommunens ekonomi.

Å andra sidan anar staden ett långsamt växande motstånd till vindkraft och staden förutspår att invånarna kommer att vara mera negativa till de vindkraftsverk som nu är under planering. Den växande oppositionen beror troligen det stora antalet vindkraftverk. Enligt staden finns det en gräns för hur många kraftverk som man kan bygga.

I Närpes har man inte definierat en maximigräns mellan bosättning och vindkraftsverk på basis av navhöjd. I stället utgår man från gränsen 30 dB till närmaste bosättning. Blinkmaximum är 8 timmar om dagen. Simuleringarna av skugga och buller har stämt bra överens med den förverkliga vindparkens effekter.

I planeringsprocessen har staden lyssnat på invånarna och till exempel har kraftverk flyttats på grund av klagomål. Klagomålen har dock inte helt förhindrat att de planerade vindkraftsparkerna har byggts. Generellt har det funnits fler vindkraftverk i den ursprungliga planen, men antalet har minskat under processens gång.

Stadens representanter poängterar att det är mycket viktigt att sköta alla planeringsprocesser noggrant och göra invånarna delaktiga. Processen från planläggningsbeslut till förverkligad vindkraftspark tar flera år.

Fortum konstaterar i sin presentation att nackdelen med vindkraft är att den förändrar folks naturupplevelse. Vindkraftverk ses på långt håll, till exempel över vidsträckta åkrar, men det beror på betraktaren om det upplevs störa landskapsbilden. Dessutom innebär byggarbetet att man begränsar allmänhetens möjligheter att röra sig på området under byggtiden.

Text och bilder: Alina Isoviita, projektkoordinator

Ett vindkraftverk som står intill en grusväg. Vindkraftverket når högt över trädtopparna.