Aktuellt Planläggning av vindkraftspark i Purmo startar
15.12.2020
Karta över Purmo vindkraftsverks planerade område.

Det avlånga, inringade området visar var Purmo vindkraftspark planeras.

Planläggning av Purmo vindkraftspark startar

Kommunstyrelsen har beslutat att Pedersöre börjar planlägga en delgeneralplan för Purmo vindkraftspark. Pedersöre gör ett planläggningsavtal med ABO Wind.

Kommunstyrelsen ägnade mycket tid åt vindkraften på sitt möte i måndags. Det tog en timme och 40 minuter innan alla omröstningar och diskussioner var avklarande. Christian Backlund, Helena Berger, Niclas Sjöskog och Bernhard Hjulfors anmälde jäv. Dessutom var två ersättare jäviga.

Elin Härmälä föreslog att ärendet skulle remitteras till fortsatt beredning, och fick understöd av Yvonne Borgmästars och Camilla Roslund-Nordling. Sex ledamöter röstade för fortsatt behandling.

Yvonne Borgmästars föreslog sedan att Pedersöre inte ska utfärda byggförbud på planområdet. Hon understöddes av Camilla Roslund-Nordling. I omröstningen fick Borgmästars förslag två röster, två röster var blanka, medan fem ledamöter röstade för kommundirektörens beredning om byggförbudet. Det innebär att kommunstyrelsen utfärdar ett byggförbud på planområdet, med stöd av markanvändning och bygglagens § 38. Byggförbudet är ett sätt att förhindra att byggande försvårar planläggningen. Eventuellt byggande kan ändå prövas med undantagsförfarande. Roslund-Nordling anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Det är bolaget ABO Wind som har anhållit om att Pedersöre gör en delgeneralplan för ett cirka 5 100 hektar stort område. Planen görs som en delgeneralplan med rättsverkningar, vilket gör det möjligt att bevilja bygglov direkt på basis av planen. Området är 14,7 kilometer långt i nord-sydlig riktning och sträcker sig från öster om Åvist i söder till väster om Sisbacka i norr. 

ABO Winds målsättning är att bygga 47 vindkraftverk med en nominell effekt på 6 MW. Vindkraftverkens helhetshöjd är 300 meter, navhöjden 200 meter och rotordiametern 200 meter. Vindkraftsbolaget har skriftliga arrendeavtal och nyttjandeavtal för cirka 80 procent av den planerade vindkraftsparkens areal.

I Österbottens landskapsplan 2040 finns inget vindkraftsområde anvisat på den aktuella platsen. Österbottens förbund kommer däremot att starta en utredning som ska ligga som grund för en ny landskapsplan om energiförsörjning. Pedersöre kommunstyrelse vill att Purmo vindkraftspark tas med i den utredningen. Om det visar sig att området i Purmo inte är lämpligt som ett vindkraftsområde och därför inte noteras som ett sådant i landskapsplanen, kan kommunen inte godkänna en generalplan för mer än tio kraftverk.

Motion om vindkraft behandlades

Kommunstyrelsen behandlade också en fullmäktigemotion om vindkraft. Tore Stenmark med flera önskar att Pedersöre inte ska godkänna vindkraftverk närmare än två kilometer från närmaste bostad, samt att kommunen ska kräva miljökonsekvensbedömning också för vindkraftsparker vars totaleffekt är mindre än 45 MW eller som består av färre än tio vindmöllor.

Niclas Sjöskog föreslog att Pedersöre inför en minimigräns på tio gånger navhöjden mellan bosättning och vindkraftsverk. I omröstningen fick hans förslag fem röster och kommundirektörens förslag sex röster. Det innebär att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att det inte behövs något principbeslut om minimiavstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse. Planläggningsprocessen och konsekvensutredningarna ger en så noggrann och detaljerad bild, att man på basis av dem kan bedöma hur långt avståndet borde vara. 

När det gäller miljökonsekvensutredningar ska MKB-förfarande enligt lag alltid tillämpas för vindkraftsparker vars totala effekt överstiger 45 MW eller om antalet kraftverk är minst tio stycken. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen kan föreslå – men inte kräva – att man gör en miljökonsekvensbedömning också för mindre vindkraftsparker. Det är däremot alltid närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) som avgör.

Förordar MKB-förfarande för Kaitsar vindkraftsprojekt 

Pedersöre kommunstyrelse förordar däremot att man tillämpar miljökonsekvensbedömning för Kaitsar vindkraftsprojekt i Nykarleby. Kommunstyrelsen anser att det är skäl att utreda den sammanlagda effekten av Nykarlebyprojektet och Purmo vindkraftspark, eftersom de planerade områdena ligger så nära varandra. Avståndet är som kortast 2,5 kilometer. Lillby Vind planerar att bygga åtta kraftverk med en effekt på maximalt 5,6 MW vardera, vilket innebär att totaleffekten understiger 45 MW. Kommunstyrelsen föreslår i sitt utlåtande till NTM-centralen att man bör göra en gemensam miljökonsekvensbedömning, eller så bör MKB-förfarandet för de två vindkraftsparkerna löpa parallellt.