Ajankohtaista Purmo tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistymässä
15.12.2020
Kartta, jossa suunniteltu tuulipuistoalue on osoitettu Purmon kylän lounaispuolelle.

Noin 5 100 hehtaarin kokoinen alue on 14,7 kilometriä pitkä ja sijoittuu Åvistin ja Sisbackan kylien välimaastoon.

Purmo tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistymässä 

Kunnanhallitus päätti maanantaina 14.12.2020 käynnistää Purmon tuulivoimapuiston kaavoituksen. Pedersöre tekee kaavoitussopimuksen ABO Windin kanssa.

Tuulivoima-asioiden käsittely kesti 1 tunti ja 40 minuuttia. Elin Härmälä ehdotti kaavoituspäätöksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, ja häntä kannatti äänestyksessä Yvonne Borgmästars ja Camilla Roslund-Nordling. Kuusi hallituksen jäsentä kannattivat asian käsittelyn jatkamista. 

Kunnanhallitus määräsi myös – äänestyksen jälkeen – rakennuskiellon kaavoitusalueelle. Rakennuskiellon tarkoituksena on estää sellainen rakentaminen, joka voisi vaikeuttaa kaavoitusta. Mahdollista rakentamista voidaan silti harkita poikkeuslupamenettelyllä. Yvonne Borgmästars ehdotti, että rakennuskieltoa ei määrätä, ja sai tukea Camilla Roslund-Nordlingilta. Äänestyksessä rakennuskieltoa kannattivat viisi jäsentä, Borgmästarsin ehdotus sai kaksi ääntä ja kaksi äänesti tyhjää. Roslund-Nordling ilmoitti eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan. 

Tuleva kaava-alue on suuruudeltaan noin 5 100 hehtaaria. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan kaavan perusteella.

Alueen pituus on pohjois-eteläsuunnassa 14,7 kilometriä ja alue ulottuu Åvistin itäpuolelta Sisbackan länsipuolelle. 

ABO Windin tavoitteena on rakentaa 47 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on 6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä, napakorkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä. Tuulivoimayhtiö on solminut kirjalliset vuokrasopimukset ja käyttöoikeussopimukset noin 80:lle prosentille kyseisestä alueesta.

Ajankohtainen paikka ei ole osoitettu tuulivoima-alueeksi Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040. Pohjanmaan liitto on puolestaan aloittamassa selvitykset uuden energiahuoltoa käsittelevän maakuntakaavan pohjaksi. Pedersören kunnanhallitus haluaa, että Purmon tuulivoimapuisto otetaan mukaan selvitykseen. Jos käy ilmi, että kyseinen alue ei sovi tuulivoima-alueeksi, eikä sitä osoiteta maisemakaavassa sellaiseksi, kunta ei voi hyväksyä yli kymmenen tuulivoimalaa koskevaa yleiskaavaa. 

Aloite tuulivoimasta käsiteltiin

Kunnanhallitus käsitteli myös tuulivoimaa koskevan valtuustoaloitteen. Tore Stenmark ja muut allekirjoittajat toivovat, että Pedersöre kunta ei hyväksyisi tuulivoimaloita, jotka sijaitsevat lähempänä kuin kaksi kilometriä asuttua rakennusta, ja että kunta vaatisi ympäristövaikutusten arviointia myös tuulivoimapuistoille alle 45 MW tai 10 myllyä.

Niclas Sjöskog ehdotti, että Pedersöre ottaisi käyttöön vähimmäisrajan tuulivoimalan ja asutuksen välillä, joka olisi kymmenen kertaa navan korkeus. Äänestyksessä hänen ehdotuksensa sai viisi ääntä ja kunnanjohtajan ehdotus kuusi ääntä. Sen seurauksena kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että tuulivoimaloiden ja rakennusten välisestä vähimmäisetäisyydestä ei tarvita periaatepäätöstä. Kaavoitusprosessi ja vaikutusselvitykset antavat niin tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan, että niiden perusteella voidaan arvioida etäisyyden tarvetta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan aina silloin, kun hankkeessa rakennettavien yksittäisten voimaloiden lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai voimaloiden yhteenlaskettu kokonaisteho on vähintään 45 MW. Kunnanhallitus toteaa, että kunta voi ehdottaa – mutta ei vaatia – ympäristövaikutusten arviointia myös pienemmille tuulivoimapuistoille. Päätöksen YVA -menettelyn soveltamisesta tekee kuitenkin aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

YVA-menettelyn soveltamista Kaitsarin tuulivoimahankkeeseen kannatetaan

Pedersören kunnanhallitus puoltaa kuitenkin YVA-menettelyn soveltamista Kaitsarin tuulivoimahankkeeseen Uusikaarlepyyssä. Kunnanhallitus katsoo, että on syytä selvittää sen ja Purmon tuulivoimapuiston yhteisvaikutusta, koska alueet sijaitsevat niin lähekkäin. Etäisyys on yhdessä kohdassa vain 2,5 km. Lillby Vind aikoo rakentaa kahdeksan tuulivoimalaa, joiden enimmäisteho on 5,6 MW, tarkoittaen, että kokonaisteho on alle 45 MW. Ely-keskukselle antamassaan lausunnossa kunnanhallitus ehdottaa, että hankkeiden yhteisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi sovellettaisiin yhteistä YVA-menettelyä, tai että alueiden YVA-menettelyt suoritetaan rinnakkain.