Kartan visar Purmo vindkraftsområde på den österbottniska kartan. Området sträcker sig väster om Sisbacka till väster om Åvist. Ytan är cirka 5 100 hektar.

Projektområdet för Purmo vindkraftspark är inringat på kartan. Området på cirka 5 100 hektar ligger väster om Sisbacka och Lillby, nära gränsen till Nykarleby.

Purmo vindkraftspark i korthet

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark med högst 44 nya vindkraftsverk i Purmo, Pedersöre.

De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på under 10 MW. Det innebär att den totala effekten skulle vara uppskattningsvis under 440 MW. Den årliga nettoproduktionen av el skulle vara högst cirka 1 850 GWh.

Pedersöre kommunstyrelse beslöt den 14.12.2020 att inleda planläggningsprocessen av en delgeneralplan för Purmo vindkraftspark. Planen görs som en delgeneralplan med rättsverkningar, vilket gör det möjligt att bevilja bygglov direkt på basis av planen.

Projektområdet omfattar knappt 5 100 hektar och ligger i den sydvästra delen av Pedersöre, i närheten av gränsen till Nykarleby. Det är cirka två kilometer till Sisbacka och Lillby. Vindkraftsparken ligger på mark som ägs av privata markägare och Purmo samfällda skog.

Projektområdet är i huvudsak ett skogsbruksområde, men i området finns även odlade åkrar.

På projektområdet finns ett befintligt nätverk av skogsbilvägar. Jeppovägen (7390) ligger i den södra delen av projektområdet och går i öst–västlig riktning. I den södra delen av området går även Fingrid Oy:s kraftledning på 110 kV Seinäjoki–Hirvisuo.

I projektområdet finns inga bostadsbyggnader. Den fasta bebyggelsen ligger på minst 1,8 kilometers avstånd från de planerade kraftverken. I projektområdet finns två fritidsbyggnader. Båda fastigheterna har arrenderats för vindkraftsparken och används inte som fritidsbostäder.

I MKB-programskedet undersöks det maximala antalet kraftverk som är teoretiskt sett möjligt att placera i projektområdet baserat på förutredningsuppgifterna. Vindkraftverkens placering anpassas enligt utredningarna och konsekvensbedömningarna som görs under MKB-förfarandet. Det slutliga antalet kraftverk kan ändras vid den fortsatta planeringen av projektet och i planläggningsskedet.

Enligt planen ska den elektricitet som produceras i Purmo vindkraftspark överföras till det riksomfattande nätet via en kraftledning på 400 kV. För genomförandet av kraftledningen granskas tre olika ruttalternativ i MKB-förfarandet.