Kartta, josta näkyy, missä Purmon tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee.

Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan, Uusikaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan noin kahden kilometrin etäisyydelle Purmon ja Lillbyn kylistä.

Purmon tuulivoimapuisto lyhyesti

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuulivoimalan rakentamista.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 megawattia (MW) jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Sähkön nettovuosituotanto olisi enintään noin 1 850 GWh.

Pedersören kunnanhallitus päätti joulukuussa 2020 käynnistää Purmon tuulivoimapuiston kaavoituksen. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan kaavan perusteella.

Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan, Uusikaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan noin kahden kilometrin etäisyydelle Purmon ja Lillbyn kylistä. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien ja Purmon yhteismetsän maille.

Hankealue on pääosin metsätalousaluetta ja alueelle sijoittuu myös viljelyssä olevia peltoja.

Hankealueella on laaja metsätieverkosto. Jepuantie (7390) sijoittuu hankealueen eteläosaan itä–länsisuunnassa. Alueen eteläosaan sijoittuu myös Fingrid Oyj:n Seinäjoki−Hirvisuo 110 kV voimajohto.

Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Vakituinen asutus sijoittuu vähintään 1,8 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Hankealueelle sijoittuu kaksi lomarakennusta. Molemmat kiinteistöt on vuokrattu tuulivoimapuiston käyttöön eivätkä ole loma-asuntokäytössä.

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan maksimimäärää tuulivoimaloita, joita hankealueelle teoreettisesti esiselvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten sekä YVA-menettelyssä saatavan palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarkennetaan. Voimaloiden lopullinen lukumäärä voi muuttua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa.

Purmon tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voimajohdolla, jonka toteuttamiseksi YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa.