Aktuellt Jakobstads vattens resultat från provtagning 16.10
20.10.2023
Hopptornet i Gamla hamn i Jakobstad.

Jakobstads vattens resultat från provtagning 16.10

Jakobstads vattens störningssituation, Miljöhälsan Kallan meddelar: Det finns inga enterokocker i hushållsvattnet. Järnvärdet vid de olika provtagningspunkterna varierar mellan 1200 – 2600 µg/l. Målnivån för järn på 200 µg / l uppfylls inte, men överskridningen orsakar inte en hälsofara. Järnvärdet i provet som togs den 9.10.2023 var 57 µg/l.

Heterotrofa bakteriernas antal varierar mellan 10 – 38 cfu / ml och det orsakar inte någon hälsofara. För dem gäller kvalitetsmålet ”inga onormala förändringar”. Värdet är över det som är normalt för Jakobstads Vatten (0 – 1 cfu / ml). Det var väntat att det skulle synas en ökning av de heterotrofa bakterierna, eftersom antalet påverkas av bl.a. råvattnets kvalitet, mängden för mikrober nyttiga näringsämnen (bl.a. fosfor, organiska substanser,), vattenbehandlingen, nätverkets konstruktion och kondition, mängden desinficeringsmedel, vattnets temperatur och genomströmningstid.

Grumligheten (turbiditet) på vattnet uppfyller inte heller målnivån på ≤1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Grumligheten varierar mellan 1,5 – 3,9 NTU. Även här var det väntat med en avvikelse från målnivån då järnhalten är hög, eftersom den påverkar grumligheten. Hög grumlighet orsakar i sig ingen hälsofara. 

Resultaten har publicerats på Miljöhälsan Kallans hemsida Pedersöre - Hushållsvatten (pedersore.fi) 

Miljöhälsan Kallan kommer att följa med hushållsvattensituationen genom intensifierad provtagning. Vanligtvis tas prover ungefär varannan vecka från olika provtagningspunkter i ledningsnätet. Förutom de i tillsynsplanen planerade provtagningarna kommer det att tas ytterligare två prov per vecka för att följa med mikrobiologiska parametrar och järn-mängden. När situationen stabiliserat sig kommer man att minska på den intensifierade provtagningen och småningom återgå till enbart den planerade provtagningen enligt tillsynsplanen.

Miljöhälsan Kallan kommer inte att skicka ut skilda pressmeddelanden gällande resultaten från den intensifierade provtagningen. Resultaten kommer att publiceras på Miljöhälsan Kallans hemsida Pedersöre - Hushållsvatten (pedersore.fi). Intresserade invånare uppmanas följa med resultaten där.

Finns det frågor gällande resultaten och tolkningar av dem får man ta kontakt med en hälsoinspektör i hälsoskyddsteamet. Ifall provresultaten påvisar något som kunde orsaka hälsofara, kommer Miljöhälsan Kallan givetvis att informera om den saken via pressmeddelanden.

Mer information fås av:

Annika Porthin                                                                Outi Fränti
Chef för miljöhälsovården                                                Hälsoinspektör
050 502 2049                                                                 050 362 3478