Aktuellt Högbacken grundvattenutredning översatt till svenska
15.1.2021

Högbacken grundvattenutredning översatt till svenska

Nu har utredningen om det föreslagna, nya grundvattenområdet Högbacken översatts till svenska. Det ingår i NTM-centralens förslag om ny klassificering och avgränsning av grundvattenområdena i Pedersöre.

Enligt förslaget klassificeras Högbacken grundvattenområde som klass 1, dvs. grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning. Motiveringarna till detta är att området kan i undantagstillfällen användas som reservvattentäkt varifrån det är möjligt att ta grundvatten över 10 m3 /d. Grundvattenområdets gränsdragning grundar sig på grundvattenutredningen som utfördes år 2019.

Du kan läsa utredningen här: Grundvattenutredning över Högbacken och Jokiranta, Pedersore (PDF 6,3 MB).

Allt material om förslaget till klassificering och avgränsning av grundvattenområdena i Pedersöre finns på Miljöcentralens gemensamma webbtjänst.

Utredningen är en bilaga till kungörelsen om grundvattenområdenas klassificerings- och avgränsningsförslag i Pedersöre (EPOELY/3110/2017). Kungörelsetiden har gått ut, men miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i Pedersöre kommun har beviljats tilläggstid för utlåtande till 28.2.2021.

Pedersöre miljöbyrå tar emot synpunkter på NTM-centralens förslag om den nya klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena. Postadress: Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS eller kontakta miljövårdssekreterare Jennie Wikström, tel. 050-3260 736, jennie.wikstrom@pedersore.fi. Miljöbyrån sammanställer utlåtandena och skickar in dem till NTM-centralen.