Aktuellt Fullmäktige slog fast budgetramarna
1.9.2020
En tom fullmäktigesal fotograferad uppifrån.

Kommunfullmäktige höll sitt första möte för höstsäsongen på måndagskvällen.

Fullmäktige slog fast budgetramarna

Kommunfullmäktige godkände budgetramarna för 2021 på sitt möte i måndags. Ramarna ger ett beräknat underskott på nästan 1,7 miljoner euro.

– Vi har ett svårbedömt och svårprognostiserat åt framför oss, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Den pågående globala coronapandemin påverkar i högsta grad också de ekonomiska förutsättningarna i Pedersöre. Budgetarbetet blir svårt och innehåller mer gissningar än vanligt, både när det gäller inkomstberäkningarna och utgifterna.

– Vi vet inte hur den årliga ökningen inom sjukvården utvecklas och hur pandemin påverkar läget. Skatteintäkterna är likaså svåra att beräkna eftersom ingen har facit för hur pandemin påverkar företagen och den ekonomiska utvecklingen. I ett skede såg det väldigt dåligt ut, nu ser det kanske lite ljusare ut i tunneln, säger Stefan Svenfors.

Den sammanlagda skattefinansieringen i form av statsandelar och skatteintäkter, förväntas blir 65 miljoner euro, vilket är två miljoner mindre än vad kommunen uppskattade i ekonomiplanen för 2021. De totala kostnaderna uppgår till 78,0 miljoner euro. Specialistvårdens kostnader förväntas stiga med tre procent jämfört med i år, medan hälso- och sjukvårdens kostnader ska hållas oförändrade.

Det beräknade underskottet på 1,7 miljoner euro bygger på en oförändrad skatteprocent. Enligt Svenfors blir det aktuellt att återkomma till skattediskussionen när sektorerna lämnat in sina äskanden och man får en bättre överblick av situationen. 

– Det är ett besvärligt läge, med två år med stora underskott i ryggen. Innevarande år kommer sannolikt att landa runt nollstrecket. Men vi budgeterade med ett överskott på en miljon i år och det har nu krympt till noll, säger Svenfors.

Kristdemokraterna förslog en kostnadsminskning på en procent över hela linjen i rambudgeten. Förslaget röstades ner med siffrorna 28–7.

Sektorernas budgetäskanden ska lämnas in senast onsdagen den 30 september 2020. Kommunstyrelsen håller budgetseminarium 17–18 november, medan kommunfullmäktige slår fast budgeten den 7 december.

Kommunborgen till Pedersöre bostäder 

Pedersöre bostäder ska bygga nio hyreslägenheter i Edsevö. Kommunstyrelsen har beviljat det kommunägda bolaget ett kapitallån på 400 000 euro. Kommunfullmäktige beviljade i måndags Pedersöre bostäder kommunborgen för ett banklån på 812 000 euro. Långivare är Kuntarahoitus. Lånetiden är 10 år och den fasta räntan är bunden till ett tioårigt ränteswapavtal med en marginal på 0,620 procent.

Kommunen köper mark i Kållby 

Pedersöre kommun har erbjudits möjlighet att köpa en fastighet på cirka 1,1 hektar i närheten av Långskogsvägen i Kållby. Området är oplanerat och består av skog.

Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom förklarade att området behövs när järnvägsbron längs Kållbyvägen byggs om.

– När viadukten byggs ska anslutningen till Långskogsvägen dras om. Området behövs till det, sade Forsblom.

Kommunfullmäktige beslöt att kommunen köper fastigheten för det överenskomna priset 10 500 euro.

Övriga ärenden:

  • Ändring av strandgeneralplan för Esse å, godkändes.
  • Inköp av mark vid Kvarngränd i Sandsund, godkändes.
  • Försäljning av ett markområde invid Katternövägen i Kållby, godkändes.
  • Försäljning av markområde, Bredkulla, godkändes.

 Sändningen kan ses i efterskott i Pedersöre kommuns Youtubekanal del 1 och del 2.

Nästa fullmäktigemöte hålls preliminär 10 oktober klockan 19.00.