Aktuellt Fullmäktige godkände sparpaket 
16.6.2020
Fullmäktigesalen och ledamöterna fotograferad uppfrån.

Kommunfullmäktige höll sitt sista möte före sommaruppehållet i måndags. Bokslutet för 2019 godkändes, liksom en tilläggsbudget för 2020.

Fullmäktige godkände sparpaket 

Kommunfullmäktige godkände en tilläggsbudget med en rad sparåtgärder på måndagens möte. Beslutet om kapitallån till Pedersöre Activity Center återtas.

Behovet av sparåtgärder är en följd av att kommunens ekonomi har försvagats under våren. Nedgången beror dels på ökade kostnader, speciellt inom specialistvården och annan hälso- och sjukvård, och dels på minskade intäkter inom sektorer där verksamhet har varit stängd eller gått på sparlåga på grund av coronapandemin. Skatteintäkterna förväntas dessutom bli 2,9 miljoner euro lägre än förväntat, men det kompenseras av att statsandelarna ökar i samma utsträckning.

Utan åtgärder var resultatprognosen för det pågående året ett underskott på 1,4 miljoner euro.

Tilläggsbudgeten som fullmäktige godkände bygger på att personalkostnaderna minskar med 1,7 procent. Det uppnår man genom att permittera kommunens anställda under sex arbetsdagar. Undantaget är lärare, visstidsanställda och andra som inte kan permitteras på grund av gällande bestämmelser. Sparåtgärderna berör ändå skolsektorn, i och med att timresursen minskas med två procent. SDP-gruppen föreslog att timresursen skulle strykas från sparprogrammet, men gruppen fick inget understöd av de andra partierna i fullmäktige.

I sparpaketet ingår också att anslagen för förnödenheter och köpta tjänster minskar med fem procent, samt att de förtroendevaldas mötesarvoden sänks med tre procent under perioden 1 juli–31december.

Genom de här åtgärderna förväntas kommunens driftskostnader minska med 0,9 miljoner euro. Årets investeringsanslag minskas med samma summa, 0,9 miljoner euro. Bland annat kommer renoveringen i kommungården att skjutas fram.

– Med det här åtgärderna skulle vi landa på ett underskott på 0,5–0,6 miljoner euro i år. Det förutsätter att vi inte drabbas av nya kostnadsökningar och att skatteutfallet inte försämras ytterligare, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Fullmäktige godkände också kommunstyrelsens förslag att i det rådande ekonomiska läget återta beslutet att bevilja Pedersöre Activity Center ett kapitallån på 300 000 euro. Däremot står beslutet om kommunborgen för ett banklån på 750 000 euro står fast.

När det gäller driftskostnaderna för bollhallen så behandlas Pedersöres andel i samband med den årliga budgetbehandlingen. I diskussioner med PAC ingår en överenskommelse att bollhallens driftskostnader inte ska belasta Pedersöre kommun under hallens två första verksamhetsår.

Pedersöre kommunfullmäktiges möte 15.6.2020 i kommunens Youtubekanal.