Aktuellt Biogasverk för nio miljoner planeras i Kållby
20.6.2019

Biogasverk för nio miljoner planeras i Kållby

Kommundirektören Stefan Svenfors och koncernsbolagets vd Kjell Gripenberg
Kommundirektören Stefan Svenfors och koncernsbolagets vd Kjell Gripenberg är omgiven av gräs, som ska bli råvaran i den planerade biogasanläggningen i Pedersöre.

Ett biogasprojekt med utgångspunkt i cirkulär ekonomi tar allt fastare former i Pedersöre. Det handlar om en ny biogasanläggning i Kållby, där råvaran ska bestå av gräs som vuxit på åkrar i regionen.

Bakom den planerade mångmiljonsatsningen står ett under bildning varande bolag, PK Biogas Ab Oy, med hemvist i Pedersöre.

I praktiken handlar det om ett samprojekt mellan Pedersöre kommuns dotterbolag och lokala företag som drivs av viljan att utveckla närsamhället och skapa en mer hållbar energikonsumtion i regionen.

Projektet initierades redan 2016 i en utredning om biogasens potential i närregionen. Aktörerna har således jobbat aktivt med att utveckla konceptet i nästan fyra år.

Genom att bygga ett nytt biogasverk skapar man förutsättningar för företag – och privatbilister – att ersätta fossila bränslekällor med den förnybara biogasen. Gasen ska dels distribueras till företagskunder i Kållby–Edsevö–Lepplaxområdet via gasledningar och dels säljas som fordonsgas till företag och enskilda konsumenter vid en tankstation i Edsevö.

– Det här är ett projekt som ligger i tiden och svarar på de samhälleliga kraven att vi ska bidra till att sänka koldioxidutsläppen, säger Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors.

I initialskedet är det Pedersöre värme och Kronoby energiandelslag som startar upp biogasbolaget och inleder diskussioner med de företag som är intresserade att ersätta sin olja med biogas.

Full kapacitet 2024

Verksamheten byggs sedan upp successivt under åren 2020–2024. År 2024 räknar man med att anläggningen ska köra med full effekt.

Kommunstyrelsen i Pedersöre behandlar redan på onsdag 26 juni Pedersöre värmes anhållan om att, för det under bildning varande bolagets räkning, få reservera en tomt på detaljplaneområdet intill riksåttan i Edsevö. Där planeras en tankstation för biogasbilar.

I det första skedet bygger PK Biogas en påfyllningsstation för flytande naturgas (LNG) och gasledningar ut till de företag som förbinder sig till att köpa gasen. Det beror på att man i uppstartsfasen kommer att mata nätet med LNG, för att skapa en marknad för biogasen. Naturgasen köps in av utomstående aktörer.

– I skede 2 (år 2022) bygger vi den nya biogasanläggningen och kan efter det stegvist ersätta naturgasen med biogas, säger Pedersöre kommuns koncernbolags vd Kjell Gripenberg.

Överskott blir gödsel=kretslopp

Ett möjligt placeringsalternativ för biogasanläggningen är kommunens mark längs Långskogsvägen i Kållby. Råvaruvolymen (röt) skulle uppgå till cirka 19 000 ton biomassa från åkrar. Rejektet, som är en biprodukt från framställningen, kan återföras till åkrarna i form av gödsel. På det sättet uppstår ett kretslopp som både gynnar miljön, genererar sysselsättning samt ger ekonomisk vinning.

– Konceptet baserar sig på att det finns åkerarealer där gräset kan odlas. I Pedersöre finns fortfarande många djurgårdar, vilket innebär att jordbrukarna själva behöver gräset. Norrut, österut och söderut är möjligheterna större. Det blir en utmaning att få igång produktionen, därför bygger vi upp verksamheten stegvist, säger Gripenberg.

Biogasen pumpas sedan ut till slutanvändarna som kan bränna gasen till värme, ånga eller el, helt beroende av sina egna behov.

I övergången mellan etapp 1 och 2 planerar PK Biogas att bygga en fjärrvärmeanläggning som eldas med flis intill biogasanläggningen.

– Orsaken är att vi vill kunna garantera att vi hela tiden har användning för den gas som produceras. Om vi producerar för mycket gas i förhållande till behovet kan vi bränna överskottet till fjärrvärme, säger Gripenberg.

Budgeten är 9,5 miljoner

Biogassatsningen har en budget på 9,5 miljoner euro. Gripenberg sticker inte under stol med att aktörerna räknar med att staten ska bidra i satsningen. Diskussioner om möjliga statliga stödformer har förts och förs. Förutom statsstöd bygger finansieringen på aktiekapital från flera olika aktörer.

För Pedersöre kommun är biogassatsningen ett naturligt utvecklingsskede. Kommunen har ända sedan Pedersöre värme bildades 2006 jobbat för att ersätta oljeuppvärmningen i sina egna fastigheter med förnybara energikällor. I dagsläget värms kommunala byggnader till 90 procent med biobränslen.

– Kommunen har redan gjort mycket och nu erbjuder vi samhället, industrierna, företagen och privatbilisterna samma möjligheter, säger Gripenberg.

Biogasanläggning i Pedersöre

  • Det under bildning varande bolaget PK Biogas Ab Oy planerar bygga en produktionsanläggning för att framställa biogas av i huvudsak gräs (vall) i Kållby.
  • Affärsidén bygger på att skapa ett kretslopp där biomassa från åkrar omvandlas till energi. Rejektet kan återföras till åkrarna som gödsel.
  • År 2020 byggs en påfyllningsstation för LNG-gas (flytande naturgas) och gasledningar till kunderna. På det sättet skapas en marknad för biogasen. LNG-gasen kommer att finnas kvar som reservbränsle när den egna produktionen startar, för att jämna ut variationer och störningar.
  • 2020 byggs också en tankstation för biogas i Edsevö.
  • År 2022 byggs en ny värmecentral och den nya biogasanläggningen.
  • År 2024 ska anläggningen köra med full kapacitet och försäljningen av trafikgas nå en sådan nivå att tankstationen är lönsam.

Tilläggsuppgifter:

Kjell Gripenberg, vd för Pedersöre kommuns koncernbolag, kjell.gripenberg@pedersore.fi, tfn 050 5545 724.

Kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, tfn 050 5120 420.

Text & foto: Malin Henricson, informatör