Aktuellt Bekämpa invasiva arter på talko
8.6.2023
Blomsterlupin som växer i ett dike.

Blomsterlupin är en invasiv art.

Bekämpa invasiva arter på talko

Även den här sommaren kan du som kommuninvånare delta i både ett nationellt talko och det regionala projektet PIA för att bekämpa främmande växtarter som blomsterlupin och jättebalsamin i Pedersöre.

Pedersöre är involverad i två olika projekt vars syfte är att främja den biologiska mångfalden genom att bekämpa invasiva arter:  

  • PIA - Projekt invasiva arter 2023 (med Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Nykarleby) 
  • Det nationella solotalkot för att bekämpa främmande arter som pågår 22.5–31.8.2023 

Projekt invasiva arter 2023 

Målsättningen med PIA-projektet är att ta fram effektiva bekämpningsmetoder för invasiva växtarter. Fokus ligger främst på jättebalsaminer och blomsterlupiner, men i mån av möjlighet beaktas även jätteloka, vresros och parkslide. Prioriterade områden är naturskyddsområden, rekreationsområden samt områden där det rör sig mycket folk. Genom projektet vill kommunerna sprida kunskap om varför det är viktigt att bekämpa de invasiva växtarterna, och göra kommuninvånarna delaktiga i bekämpningsarbetet.  

Projektet ingår i åtgärdsprogrammet för förverkligandet av den regionala klimatstrategin 2021–2030, Klimatsmarta tillsammans PDF, 3,5 MB, där kommunerna strävar efter att öka den biologiska mångfalden i Jakobstadsregionen.  

Med invasiva arter avses arter som har konstaterats hota den biologiska mångfalden. Läs mer: Vanliga frågor om invasiva växtarter och vieraslajit.fi. 

Sofia Sandström är projektanställd i Pedersöre i sommar och kommer att utreda förekomsten av främst blomsterlupin och jättebalsamin och prioritera vilka områden som ska åtgärdas. Hon kommer även att leda bekämpningsarbetet som utförs av sommarungdomar anställda av Pedersöre kommun. Fokus ligger på värdefulla områden, som naturskyddsområden, badstränder, vandringsleder och andra välbesökta platser i kommunen.  

Den projektanställda kommer att informera kommuninvånarna om bekämpningen, ordna talkon och uppmärksamma folk på att de har invasiva arter som borde bekämpas på sina gårdar. Kommuninvånarna kan delta i utredningsarbetet och bekämpningsarbetet om de hittar blomsterlupin och jättebalsamin på allmänna platser.  

Fynden kan rapporteras via Pedersöre-appen och verktyget Virhi. Används felanmälningskategorin ”Invasiva växtarter” när du anmäler förekomsten av invasiva arter. Du kan också bifoga bild. Uppgifter tas också emot per mejl, invasivaarter@pedersore.fi / vieraslajit@pedersore.fi 

Solotalkoställen i sommar: Heimstrand i Lappfors, Bärklarsforsen i Ytteresse och Sisbacka elljusspår i Purmo.

Solotalkot för Finlands biologiska mångfald 

Pedersöre kommun deltar i det nationella solotalkot för att främja den biologiska mångfalden och har utsett fyra solotalko-områden för bekämpningen av blomsterlupin och jättebalsamin.  

Solotalkområdena för bekämpning av blomsterlupiner är:  

  • Heimstrand simstrand, Terjärvvägen 37, Lappfors
  • Bärklarsforsen, Påvallsvägen 1, Ytteresse
  • Sisbacka elljursspår, Purmo

Solotalkområden för bekämpning av jättebalsaminer är:  

  • Hummelholmen, Lepplax

På dessa områden kan kommuninvånarna på egen hand bekämpa blomsterlupin och jättebalsamin vi den tidpunkt som passar bäst för en själv. På plats finns skyltar med instruktioner om hur man gör, samt handskar och soppåsar att sätta växtavfallet i. Kommunen samlar regelbundet in soppåsarna vid de utvalda solotalkoplatserna.   

Man kan även på egen hand delta i bekämpningsarbetet genom att bekämpa blomsterlupin och jättebalsamin på valfritt ställe i kommunen och föra avfallet till en container avsedd för  växtavfall. Containern finns utplacerad vid Tekniska depån på Lagervägen 4 under tiden 7.6–31.8. Växtavfallet förs sedan till Jeppo Biogas  

Kom ihåg 

Ta hänsyn till arbetssäkerheten på talkoplatserna. Använd nödvändig skyddsutrustning och ändamålsenliga verktyg.  

Vi försäkrar inte deltagarna utan alla sköter sitt eget försäkringsskydd självständigt och frivilliga utför sin talkoverksamhet på egen risk.  

Mer information projektarbetaren Sofia Sandström 040 – 6429736, sofia.sandstrom@pedersore.fi eller miljövårdssekreteraren Jennie Wikström, (06) 7850 163, jennie.wikstrom@pedersore.fi.