Beslut & politik Förtroendeorgan Förtroendevaldas ersättningar

Förtroendevaldas rätt till ersättningar

Du som är kommunal förtroendevald har rätt att få arvode för skötseln av förtroendeuppdraget, ersättning för resekostnader samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, ifall uppdraget sköts på arbetstid och arbetsgivaren inte betalar lön för den tid du är borta från arbetet. (förvaltningsstadgan, § 143 - 155). 

Då du deltar i ett möte i kommunen där det förs protokoll, behöver du inte ansöka om arvode, utan protokollföraren ser till att arvoden och reseersättningar betalas ut kvartalsvis. Om du på uppdrag av ett förtroendeorgan deltar i en syn, förhandling eller förrättning där det inte förs protokoll, ska du själv ansöka om ersättning via en elektronisk blankett (nedan). Det samma gäller när du deltar i bolagsstämmor, samkommunsstämmor eller dylika möten utanför kommunen, och inte får arvode och reseersättning från någon annan instans. 

Det är alltid den förtroendevaldas ansvar att själv ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska sökas inom 6 månader.

Blankett för ansökan om arvode och reseersättning

Blankett för ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst