Invånarinitiativ

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ kommunen samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda. 

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. 

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väckts.  Därtill kan fyra procent av de kommuninvånare som har fyllt 15 år ta initiativ till en kommunal folkomröstning.