Aktuellt Våld mot pojkar oroar i enkäten Hälsa i skolan
17.10.2023
Ryggen på en ensam pojke.

Våld mot pojkar oroar i enkäten Hälsa i skolan

Den senaste rapporten från enkäten Hälsa i skolan visar oroande resultat för Pedersöres del. En tredjedel av pojkarna i årskurs 4–5 (32,4 procent) uppger att de utsatts för våld från förälder eller annan vuxen vårdare.

Andelen utsatta har ökat med tio procentenheter sedan den senaste undersökningen 2021.

Kommunstyrelsen tog i måndags del av resultatet från enkäten som genomförs i hela landet vartannat år. Via enkäten samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården. Enkäten riktas till elever i grundskolans åk 4–5 och åk 8–9 samt till första och andra årets studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter.

För Pedersöres del finns många positiva faktorer i barns och ungas välmående – men där finns också orosmoln. Mest iögonfallande är att drygt 32 procent av pojkarna i årskurs 4–5 säger att de utsatts för fysiskt våld av en förälder eller annan vårdare. Inom Österbottens välfärdsområde ligger Pedersöre på andra plats i denna kategori. Räknar man in både pojkar och flickor uppger nästan 23 procent att de upplevt våld från närstående vuxen. Också andelen barn som upplevt psykiskt våld har ökat.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng reagerar mycket starkt på uppgifterna.

– Det här är skrämmande siffror. Våld mot barn är en kränkning av barnets rättigheter och person, säger Holmäng.

Enkäten ger inga uppgifter om bakomliggande faktorer. Holmäng förutsätter att saken undersöks och åtgärdas och lyfter vikten av att det finns resurser, även till förebyggande arbete.

Österbottens välfärdsområde har utsett en ansvarsperson vars uppgift är att koordinera arbetet mot våld i nära relationer. Sektordirektör Pia-Maria Sjöström säger på välfärdsområdets webbplats att man bland annat jobbar för att ta i bruk MARAK-modellen för att göra mångprofessionella riskbedömningar vid familjevåld.

Johanna Holmäng påpekar att det bland de Pedersörebarn som svarat på undersökningen finns många som aldrig utsatts för våld, som mår bra och som trivs med tillvaron och sig själva.

– Men det finns också alltför många barn vars uppväxt präglats av våld och otrygghet och som hela livet tvingas leva med effekterna av det. Genom att arbeta tillsammans och sektoröverskidande kan vi se till att fler barn får en trygg uppväxt fri från våld, säger hon.

Enligt Holmäng behöver ett förebyggande arbete ske på olika nivåer och inkludera många olika aktörer, såsom hälso- och sjukvård, socialen, dagvård, skola, elevhälsan, polis, och frivilliga organisationer. Samverkan behöver ske mellan aktörerna så att barnen inte faller mellan stolarna.

– Skolorna har också ett ansvar att diskutera resultaten med barnen, och fråga vad barnen tycker att vi vuxna kan göra åt saken, säger Holmäng.

Pedersöre kommun jobbar målmedvetet för att höja barn och ungas kunskap om sina rättigheter, bland annat inom ramen för Unicefs modell en Barnvänlig kommun.

– Nu om någonsin är det arbetet viktigt, säger Holmäng.

Styrelsen beslöt på sitt möte ge vård- och omsorgssektionen i uppgift att inleda en dialog med välfärdsområdet kring möjliga åtgärder och resurser.

Kommunstyrelsen uppmanar också nämnden för utbildning och fostran att analysera resultaten och vidta nödvändiga åtgärder. Dessutom sänds enkätresultaten vidare till fullmäktige för kännedom.

 

Hälsa i skolan

Den nationella enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat åt. Den senaste undersökningen gjordes våren 2023.

Enkäten riktar sig till:

  • elever i årskurserna 4 och 5 i grundskolan
  • elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan
  • första och andra årets studerande vid gymnasier

I Pedersöre deltog 285 elever i åk 4–5 (täckning 81 procent), 251 elever i åk 8–9 (73 procent), 77 gymnasiestuderande (täckning 92 procent) och 39 studerande i årskurs 1 och 2 i yrkesläroanstalter.

Källa: Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd