Aktuellt Stöd för ensamföretagare
14.4.2020

Stöd för ensamföretagare

Snart öppnas ansökningen för stödet till ensamföretagare.

Stödet är ett fast belopp på 2 000 euro som ensamföretagaren ska kunna använda till kostnader som uppkommer för att driva företaget, till exempel kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Vem kan söka och vilka är villkoren? 

 • En ensamföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid i Finland (det vill säga har FöPL-försäkring eller kan redovisa en företagarinkomst eller fakturering på 20 000 euro), oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringsmodell. En egenföretagare definieras som en företagare eller yrkesutövare, som inte har anställda.
 • Stödet kan också beviljas åt egenanställda (så kallade lättföretagare) som sysselsätter sig själva och fungerar företagarmässigt utan att ha grundat ett företag. Även frilansare kan få stöd om hen fungerar som enskild näringsidkare, med firmanamn, personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag.
 • Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad ekonomisk situation och omsättningsminskning efter den 16.3.2020 pga. coronaviruset. Den ekonomiska situationen tolkas ha försämrats om företagets försäljningsintäkter och kundfordringar har minskat med mer än 30 procent efter den 16.3.2020 medan utgifterna har förblivit på samma nivå. Intäkterna beräknas på basis av utdrag från 2020 års månatliga bokföring eller kontoutdrag.
 • Verksamheten måste ha varit lönsam före coronakrisen.
 • Om företagets verksamhet har inletts för mindre än 6 månader sedan måste man kunna påvisa att den inkomstström som redan genererats skulle, om den hade fått fortsätta, ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.
 • Stödet beviljas enligt prövning. Stödet beviljas inte om företaget har varit i ekonomiskt trångmål före coronakrisen. Om ensamföretagaren har en skatteskuld måste hen ha en av Skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden. Betalningsplanen måste godkännas innan ansökan lämnas in.
 • Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.
 • Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.
 • Företagaren kan ansöka om både ensamföretagarstödet och det utökade arbetslöshetsstödet för företagare. Om man blir beviljad det ena stödet inverkar det inte på det andra stödet eller dess storlek.

NOTERA: Det kan finnas fler personer som är i företagarställning i företaget som inte är i löntagarposition det vill säga i anställningsförhållande. Dessa företag med fler heltidsföretagare omfattas av NTM-centralens tjänster.

Intyg som krävs:

 • Bokslut för 2019/det senaste bokslutet ELLER skattedeklaration 2019/den senaste skattedeklarationen.
 • Kopior ur bokföringen och /eller kontoutdrag för att styrka hur företagets försäljning och kostnader har utvecklats 2020.
 • Utdrag ur skatteskuldsregistret.
 • Vid behov kan andra utredningar efterfrågas.

Information om ansökningsförfarandet kommer att finnas tillgänglig på kommunernas och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias webbsida.

Om ditt företag förutom dig själv sysselsätter 1-4 personer har du möjlighet att ansöka om stöd från NTM-centralen. Mera information hittar du på NTM-centralens sidor.

Om ditt företag förutom dig själv sysselsätter 5-250 personer har du möjlighet att ansöka om finansiering från Business Finland. Som undantag från regeln söker enskilda näringsidkare i denna storleksklass finansiering från NTM-centralen. Mera information hittar du på Business Finlands sidor.

På Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias hemsida hittar du mera nyttig information från bl.a. Företagarna i Finland, Skatteförvaltningen och Finnvera.