Aktuellt PDB för Purmo vindkraftspark är klart
30.4.2021

PDB för Purmo vindkraftspark är klart

Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 att Pedersöre börjar planlägga en delgeneralplan för Purmo vindkraftspark. Planen görs som en delgeneralplan med rättsverkningar, vilket gör det möjligt att bevilja bygglov direkt på basis av planen.

Planläggningssektionen har nu godkänt programmet för deltagande och bedömning, PDB, för Purmo vindkraftspark. Det är ett dokument som beskriver hur planläggningsprocessen går till, hur tidtabellen ser ut, och vem som berörs av projektet. PDB innehåller också målsättningar och beskriver planområdets omfattning.

Man bedömer också preliminärt vilka konsekvenser vindkraftsparken har och vad som borde göras. Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov kompletteras under planeringens gång.

PDB kommer att läggas till påseende tillsammans med programmet för miljökonsekvensbedömningen senare i vår. Tidpunkten meddelas senare. Då blir det också ett informationsmöte för allmänheten.

Beskrivning av projektet

Företaget ABO Wind Oy planerar en vindkraftpark i de sydvästra delarna av Pedersöre kommun invid kommungränsen till Nykarleby. I samband med planläggningen undersöks möjligheten att bygga 44 vindkraftverk med en helhetshöjd på 300 meter samt en nominell effekt på minst 6 MW per vindkraftverk. Vindkraftparkens kapacitet skulle därmed vara minst 264 MW.

I början av planläggningsprocessen görs layoutplaneringen för vindkraftparken. Layouten planeras med beaktande av områdets naturförhållanden, resultat av buller- och skuggningsanalyser samt produktionsoptimering med målsättningen att bygga en vindkraftpark som är produktionsmässigt konkurrenskraftig.

Planläggningsprocessens skeden och beslutsordning

När delgeneralplanedokumenten läggs till påseende i processens olika skeden kommer det att kungöras i de lokala tidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens internetsida. Intressenterna kan då framföra sina åsikter om planen antingen muntligt eller skriftligt.

Planläggningsprocessen är även beroende av landskapsplanens styrning gällande regionalt betydande områden för vindkraft.

Våren 2021

ABO Wind Ab Oy lämnar in program för deltagande och bedömning (PDB) till Pedersöre kommun som besluter om påseende av PDB.

PDB ställs till påseende i kommunen. Intressenterna har möjlighet att lämna in en åsikt över PDB. Inledningsskedets myndighetssamråd ordnas med behöriga myndigheter.

Delgeneralplanens utkastskede, vintern 2022

Beredningsmaterialet för delgeneralplanen uppgörs och ställs till påseende i 30 dagar. Intressenterna och kommuninvånare har möjlighet att framföra sin åsikt om planeutkastet skriftligen eller muntligen (MBF 30 §). Myndigheternas utlåtande om planen begärs och responsen sammanställs.

Delgeneralplanens förslagsskede, hösten 2022

Ett myndighetssamråd ordnas med berörda myndigheter efter att responsen över planutkastet har sammanställts och man har erhållit kontaktmyndighetens motiverade slutsats över MKB-beskrivningen.

Planförslaget sätts till påseende i 30 dagar. Intressenterna och kommuninvånare har möjlighet att framföra sin anmärkning om planförslaget skriftligen till kommunen. Myndigheternas utlåtande om planförslaget begärs.

Delgeneralplanens godkännande, vintern 2023 (–2024)

Till de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats angående planförslaget ges motiverade svaromål. Pedersöre kommunfullmäktige besluter om godkännande av delgeneralplanen. Beslutet kungörs.

Läs mer PDB i sin helhet: Delgeneralplan för Purmo vindkraftspark, Program för deltagande och bedömning. (PDF 2,6 MB)