Aktuellt Meddelande om terrängundersökningar Sandås–Purmo
5.7.2024
En bild som visar skog med lite berg i förgrunden.

Terrängundersökningarna inleds sommaren 2024.

Meddelande om terrängundersökningar Sandås–Purmo

Lantmäteriverket har beviljat ABO Wind Oy (numera ABO Energy Suomi Oy) tillstånd att göra terrängundersökningar för att bestämma riktningen för en 400 kV kraftöverföringsledning på sträckan Sandås–Purmo.

ABO Energy Suomi Oy planerar en ny 400 kV kraftledning mellan Sandås och Purmo. Med den nya kraftledningen ska den el, som produceras i den planerade Purmo vindkraftsparken, matas till riksnätet via Fingrids nya elstation i Sandås.

Vindkraftsparkens externa elöverföring dras på en sträcka av cirka 38 km. För den allmänna planeringen av den nya kraftledningen samt tillståndsfrågorna i anslutning till projektet svarar Omexom.

Vindkraftsparkens externa elöverföring dras på en sträcka av cirka 38 km. För den allmänna planeringen av den nya kraftledningen samt tillståndsfrågorna i anslutning till projektet svarar Omexom.

Ledningen dras över områden i städerna Nykarleby och Kauhava och Pedersöre kommun.

Kraftledningen kräver en 42 meter bred ledningsgata samt tio meter breda kantzoner vid vardera sidan. Som stolptyp används främst en stagad rörstolpkonstruktion.

Terrängarbetena i den allmänna planeringen av kraftledningen omfattar utmärkning av nya stolpplatser i terrängen, varvid behövliga terrängmätningar görs. Dessutom undersöks marken vid de utmärkta stolpplatserna. Lantmäteriverket har den 10 juni 2024 beviljat tillstånd för de här undersökningarna.

Tiedote maastotutkimuksista UUSIKAARLEPYY+PEDERSORE bilder 2

Karta över ledningens sträckning.

Terrängarbetena påbörjas under sommaren 2024. På karta ovanför anges den preliminära sträckningen för kraftledningen. Undersökningsområdet, som anges i undersökningstillståndet, sträcker sig 500 meter på vardera sidan om ledningslinjen. I samband med terrängarbetena kan det bli nödvändigt att fälla träd på den planerade undersökningslinjen / stolpplatserna. När terrängarbetena är slutförda får markägaren ersättning för dessa samt eventuella andra skador som uppkommit vid terrängundersökningen.

Mera information om ledningsplaneringen och terrängarbetena ger Omexoms planeringschef Arto Marjoniemi tel. 040 713 1802 eller arto.marjoniemi@omexom.com.

ABO Energy Suomi Oy kommer att ansöka om inlösningstillstånd av statsrådet för ledningsbygget.

Man har för avsikt att ingå avtal om förhandsbesittningstagande och nyttjanderätt med markägarna på det ledningsområde som ansökan om inlösningstillstånd gäller för att placera ledningen/ledningsområdet på fastigheternas område. Avtalsförhandlingarna inleds hösten 2024.

För de fastighetsägare som inte ingår avtal ordnas ett samrådsförfarande enligt inlösningslagen så att de kan framföra sina åsikter om ansökan om inlösningstillståndet och projektet. Ersättningsfrågorna i anslutning till inlösningen av nyttjanderätt behandlas som en del av inlösningsförrättningen, om inlösningstillstånd beviljas.

Vid ABO Energy Suomi Oy ges mera information om projektet av projektchef Jarkko Pekkanen, tel. 050 527 0581 eller jarkko.pekkanen@aboenergy.com

Kungörelsen om beslutet om undersökningstillstånd finns på Lantmäteriverkets webbplats. Kungörelsen finns framlagd till 31.10.2024.

ABO Energys meddelande i sin helhet: Tiedote maastotutkimuksista_Meddelande om terrängundersökningar, PDF, 3,3 MB.