Aktuellt Invånarenkät för Mastbacka vindkraftsprojekt
19.12.2019

Invånarenkät för Mastbacka vindkraftsprojekt

Esse Vind Ab planerar en vindkraftspark vid namn Mastbacka i Pedersöre, i skogsområdet mellan Lappfors och Purmo. Projektets planläggning har nyligen påbörjats.

Under planläggningsprocessen utreds projektets konsekvenser. Som en del av planläggningsprocessen genomförs en enkät och målet med den är att undersöka invånarnas syn på projektet och dess konsekvenser. Var vänlig och läs sammanfattningen av projektet i enkätens följebrev (PDF 1,1 MB) innan ni svarar på enkäten.

Enkäten har utarbetats av Etha Wind Ab och sänts ut till alla adresser med följande postnummer: 68820 (Esse), 68840 (Nederlappfors), 68930 (Purmo) och 68940 (Lillby).

Du kan också besvara enkäten elektroniskt: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d69f660a-058d-4b90-a95b-0a10a8814529?displayId=Fin1899762

De mottagna svaren hanteras konfidentiellt och anonymt och presenteras i en rapport som kommunens beslutsfattare får ta del av.

Enkäten bör besvaras senast fredagen den 10.1.2020.

Tack för er medverkan!

Mer information om enkäten fås av:  Etha Wind Ab, Caroline Kullbäck, caroline.kullback@ethawind.com, +358 50 4024 759.

 

Kort om Mastbacka vindkraftsprojekt

Esse Vind Ab planerar en vindkraftspark vid namn Mastbacka på ett skogsområde mellan Lappfors och Purmo. Inom projektområdet planerar man bygga sex vindkraftverk. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt är 42 MW och kraftverkens totalhöjd 280 meter. Rotordiametern planeras vara 180 m. Utöver vindkraftverken byggs på projektområdet även vägar och markkablar. Vindparken planeras anslutas antingen till Fingrids eller Herrfors nätverk via jordkablar.

Karta som visar vindkraftverkens preliminära platser.

Preliminär placering av vindkraftverken inom planområdet (streckad linje).

Kartan med blåa cirklar som visar avstånd från planområdet.

Planområdet är utmärkt med en svart streckad linje. Tre olika avstånd från planområdet (3 km, 5 km och 10 km) finns utmärkta med blå linje.

Planläggningsprocessen har nyligen påbörjats. Ett program för deltagande och bedömning (PDB) finns framlagt till påseende 9.12.2019 – 7.1.2020 på kommunens tekniska avdelning vid kommungården samt på kommunens webbsida.

Du kan också läsa mer om PDB i en tidigare artikel.