Aktuellt Fullmäktige slog fast budgetramarna
31.8.2021
Det pågår ett möte i fullmäktigesalen. Ledamöterna sitter med ryggen mot kameran.

Fullmäktige slog fast budgetramarna

Kommunfullmäktige godkände budgetramarna för 2022 på sitt möte i måndags. Det beräknade överskottet för nästa år blir cirka 0,7 miljoner euro. I ramen ingår en höjning av skolornas timresurs med 55 årsveckotimmar från och med 1.8.2022.

– Vi räknar med att ha bra flytkraft nästa år. Förutsättningarna är bra. Men det hinner förstås ändra, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Inkomstberäkningarna i rambudgeten bygger på Kommunförbundets tillväxtprognos. I år ökar BNP med 2,7 procent eller mera i Finland. Nästa år närmar sig tillväxten tre procent. Också exporten och investeringarna förväntas öka med flera procent.

Antalet invånare i Pedersöre har ökat till över 11 200 personer i juni 2021. Befolkningen förväntas växa med 50 personer per år.

Statsandelarna för nästa år ökar med nästan 6 procent eller 158 euro/invånare. Det beror på en indexjustering, en granskning av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, ökade uppgifter och kompensation för minskade skatteintäkter. Dessutom påverkar kommunvisa faktorer, så som antal invånare och antalet elever, sjuklighetsfrekvens och sysselsättningsläget.

Den sammanlagda skattefinansieringen i form av statsandelar och skatteintäkter förväntas bli 70,4 miljoner euro, vilket är 2,2 miljoner mer än vad kommunen uppskattade i ekonomiplanen för 2022. Skatteinkomsterna bygger på att kommunalskatteprocenten förblir oförändrad.

De totala (externa) kostnaderna uppgår till 80,6 miljoner euro. Social- och hälsovårdskostnaderna inklusive specialistvårdens kostnader förväntas stiga med 6,5 procent jämfört med årets budget.

Lönekostnaderna förväntas öka med drygt två procent i rambudgeten för år 2022, men eftersom också lönebikostnaderna också stiger, kommer personalkostnaderna att öka närmaste 2,5 procent.

I fjol redovisade Pedersöre ett överskott på 4,0 miljoner euro. I år har kommunen budgeterat med ett överskott på 0,25 miljoner euro. Trots ökande skatteintäkter har resultatprognosem justerats nedåt så att kommunens förväntade resultat blir 0,1 miljoner euro, eftersom hälso- och sjukvårdskostnaderna ökar så snabbt.

Sektorernas budgetäskanden ska lämnas in senast torsdagen den 30 september 2021.

Kommunstyrelsen håller budgetseminarium 17–18 november, medan kommunfullmäktige slår fast budgeten den 7 december.