Aktuellt Delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark godkänd
2.5.2022
Alternativ text.

Kommunens planläggare Anna-Karin Pensar presenterade planförslaget åt beslutsfattarna före avgörandet.

Delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark godkänd

Pedersöre kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftspark med rösterna 27-8 på måndagskvällen. Det handlar om den första delgeneralplanen för en vindkraftspark i Pedersöre någonsin.

Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle godkänna delgeneralplanen, som i diskussionen fick brett understöd från alla tre fullmäktigegrupper.

Markus Sandbacka (SFP) föreslog att delgeneralplanen skulle förkastas. Han fick understöd av Camilla Roslund-Nordling.

Omröstningen slutade 27–8 för att delgeneralplanen skulle godkännas.

Delgeneralplanen gör det möjligt att bygga sex vindkraftverk som vardera har en effekt på ca 7 MW. Planområdet är ca 820 ha stort och finns mellan Lillby och Lappfors i de östra delarna av Pedersöre kommun.

På plankartan (Förslag (PDF, 3,3 MB) finns korssymboler som visar kraftverkenas riktgivande placering. Runt varje kraftverk finns ett område inom vilket kraftverkets alla delar ska rymmas. Det ger ett visst utrymme för att justera kraftverkens placering. Enligt planbestämmelserna ska kraftverkets stomme vara cylinderformad och färgsättningen ska vara enhetlig och ljus.

Kraftverken får vara högst 270 meter höga och källjudet får vara högst 106,1 dB(A)). I samband med bygglovsprocessen ska buller- och skuggningsuppgifterna baserade på det slutliga turbinvalet uppvisas, och konsekvenserna får inte öka jämfört med planläggningsprocessens utredningar.

Elöverföringen inom och utanför området sköts med jordkabel. För anslutning av vindkraftsparken till stamnätet har två alternativ undersökts preliminärt.

Som alternativ A undersöks Herrfors elstation i Esse cirka 8 km norr om området. I det här alternativet skulle en jordkabel på cirka 9,5 km byggas. En del av jordkabeln (knappt 2 km) skulle byggas intill befintlig 20kV luftledning, och delvis skulle jordkabeln byggas intill de befintliga skogsbilvägarna. Rutten är delvis jord- och skogsbruksdominerad där det inte finns färdiga vägar.

Som alternativ B undersöks Fingrids 110 kV kraftledning, som finns cirka 5 km väster om området och är en luftledning. I det här alternativet skulle en jordkabel på cirka 6,5 km byggas. Den här jordkabeln skulle i sin helhet byggas i anslutning till befintliga vägar. Elöverföringen kommer att utredas noggrannare i och med att vindkraftsparken ska förverkligas. 

Enligt de allmänna bestämmelserna kan delgeneralplanen användas som grund för beviljande av bygglov för vindkraftverk.

Under behandlingen av Mastbackaplanen anmälde fyra ledamöter jäv: Christine Sten, Carita Vik-Hästbacka, Bernhard Hjulfors och Tommy Björklund. Ersättare: Ann-Christine Enqvist, Andreas Ingerström, Jan-Olof Östergård och Jonas Löv.

Mer information om delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftspark: 

Förslag (PDF, 3,3 MB)

Beskrivning (PDF, 22 MB)

Plankartan finns inritade korssymboler som visar kraftverkenas riktgivande placering.

Korssymbolerna visar kraftverkenas riktgivande placering.
Runt varje kraftverk finns ett område inom vilket kraftverkets alla delar ska rymmas.