Aktuellt Coronasamordningsgruppens meddelande 3.11.2020
4.11.2020

Coronasamordningsgruppens meddelande 3.11.2020

Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig, varför Vasa sjukvårdsdistrikt nu återgått till den s.k. accelerationsfasen.

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt sammanträde i tisdags att Vasa sjukvårdsdistrikt gått ner ett steg i klassificeringen av epidemin och nu befinner sig i accelerationsfasen. Distriktet som länge befunnit sig i den värsta fasen av epidemin, dvs. i den s.k. spridningsfasen, upplever att distriktet nu befinner sig i en ”inbromsningsfas”. Trots att smittfallen blivit färre finns det fortfarande kommuner i regionen där epidemin sprider sig.

På tisdagseftermiddagen den 3 november 2020 förde Österbottens coronasamordningsgrupp en diskussion om de rekommendationer som är i kraft i regionen  i och med att incidensen i regionen nu har sjunkit. På onsdagen den 4 november uppgår incidenstalet för de 14 senaste dygnen till 61 konstaterade fall per 100 000 personer. Det finns ändå kommuner i regionen där det fortfarande finns rikligt med smittfall och där viruset sprids i rask takt. Dessa kommuner är Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes. Det som ändå är positivt är att smittkällorna till merparten av infektionerna har kunnat fastställas. Många av de nya infektionerna har konstaterats bland personer som redan är i karantän.

Ny rekommendation om hur många personer som får delta i privata tillställningar i kommuner där smittfallen fåtts under kontroll

I de flesta kommuner i regionen är coronainfektionerna under kontroll, varför gruppen på tisdag beslutade att ändra på den rekommendation som berör privata tillställningar. Nu rekommenderar man att högst 20 personer ska delta i privata tillställningar, när antalet enligt den tidigare rekommendationen var högst 10 personer. Den nya rekommendationen som är i kraft till 13.11.2020 gäller de flesta kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den stramare rekommendationen om högst 10 deltagare gäller ännu i de kommuner där smittfallen är många. Den stramare rekommendationen gäller fortfarande därför i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes. Det här beslutet baserar sig på det aktuella coronaläget. Det här beslutet ses över nästa vecka på tisdagen den 10 november 2020.

Rekommendation om idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter har publicerats

På tisdagskvällen publicerade Österbottens coronasamordningsgrupp rekommendationer som den utarbetat för idrotts-, fritids- och kulturaktiviteterna i regionen. Rekommendationerna finns på Vasa centralsjukhus webbplats, där man sammanställt alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i Österbotten. Gruppen publicerade även en kontrollista för arbetsplatser och en kontrollista för idrottsverksamhet med vilka chefer och tränare lätt kan kontrollera hälsotillståndet hos sina anställda eller träningsadepter men också om någon eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset. Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att dessa kontrollistor ska tas i bruk på arbetsplatser och i idrottsaktiviteter.    

När det gäller de rekommendationer som berör distansundervisning på olika läroinrättningar konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp att det inte finns något behov att komma med några gemensamma rekommendationer, utan läroinrättningarna i respektive kommun kan vidta de åtgärder som krävs i den rådande situationen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 10 november.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Det totala antalet positiva prover: 978.

Incidensen i regionen (14 dygn): 61/100 00.

Andelen positiva prover (under den senaste veckan): 4,7 %.

Mötesdeltagare: Marina Kinnunen, ordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD); Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, RFV; Laura Blåfield, RFV; Karin Kainlauri, NTM; Ulla Harjunmaa, THL; Tia Väisänen, THL; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Päivi Berg, VSVD, sekreterare; Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsplanerare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.