Aktuellt Kommundirektören föreslår skolbygge vid Pedersheim
10.10.2019

Kommundirektören föreslår skolbygge vid Pedersheim

Pedersheim och det intilliggande stora åkerområdet. Flygfoto.
Pedersöre kommun har möjlighet att byta till sig åkerområdet bredvid Pedersheim i Bennäs. Kommundirektören föreslår att den nya skolan för Östensö- och Bennäsområdets elever placeras där.

Kommundirektören Stefan Svenfors föreslår att Pedersöre bygger en gemensam skola för Bennäs och Östensö mittemot Pedersheim i Bennäs. Lösningen förutsätter att kommunen gör ett markbyte. Det är kommunfullmäktige som avgör.

Beslutsförslaget i den utdragna skolfrågan består av en flerstegsraket.

Det handlar dels om att fatta beslut om att dra in Bennäs och Östensö skolor och bygga en ny gemensam skola för eleverna i Bennäs, Lövö, Katternö och Östensö. Det är en process som måste uppfylla vissa lagstadgade krav.

Det handlar dels om att bestämma var den nya skolan ska placeras.

Kommunen har utrett flera olika alternativ för var den nya skolan kunde placeras. Efter en helhetsanalys, föreslår kommundirektören Stefan Svenfors i beredningen till kommunstyrelsen på måndag, att skolan byggs på åkrarna mittemot Pedersheim i Bennäs. Förslaget förutsätter att de förtroendevalda först godkänner att kommunen gör en bytesaffär med den nuvarande markägaren.

Svenfors anser att det finns många aspekter som talar för tomten vid Pedersheim.

– Det kommer alltid att finnas åsikter. Ur ett objektivt beredningsperspektiv har vi stannat för att föreslå den här lösningen. Det finns redan en detaljplan som bara måste utvidgas. Det är enklare än att börja göra upp en helt ny detaljplan. Det finns redan vägar till området, kommunaltekniken är utbyggd och miljön är lugn och bra, säger Svenfors.

Kommunen är också pressad att snabbt lösa problematiken med inomhusluften i nuvarande Bennäs skola.

– I beredningen har vi försökt beakta alla aspekter objektivt. Sedan är det upp till de förtroendevalda att fatta besluten, säger Svenfors.

Först till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar ställning till markbytet på måndag, den 14 oktober. Om styrelsen förordar affären, ligger avgörandet i kommunfullmäktiges händer följande måndag, den 21 oktober.

Om fullmäktige i sin tur godkänner markbytet kan den formella beslutsprocessen om att bygga en ny skola och dra in Bennäs skola och Östensö skola gå vidare. Enligt lagen ska kommunen ge berörda parter möjlighet att yttra sig innan en skola dras in. Kommundirektören föreslår därför att Pedersöre ordnar ett allmänt informationsmöte om skolindragningarna måndagen den 4 november.

– Vi vill ge alla, som på något sätt berörs av förändringarna i skolnätet, möjlighet att få information direkt från oss och också ge synpunkter på planerna, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Målsättningen är sedan att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att dra in de två skolorna på budgetmötet den 25 november. På samma möte skulle fullmäktige också slå fast att den nya skolan byggs på markområdet mittemot Pedersheim.

Storskola inte aktuell

I planeringsskedet har kommunen också utrett möjligheten att slå ihop byggprojektet i Östensö och Bennäs med renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkoby skola. Utredningen visar att ett sådant byggprojekt skulle bli så pass dyrt att det inte är motiverat att överväga. I stället föreslår kommundirektören att Kyrkoby skolas renovering och tillbyggnad går vidare som ett separat projekt.

Kommunstyrelsens föredragningslista måndagen 14 oktober 2019.

Text: Malin Henricson, informatör
Foto: Fredrik Djupsjöbacka

Tilläggsuppgifter: kommundirektören Stefan Svenfors, tfn 050-5120 420, e-post stefan.svensfors@pedersore.fi