Flexiblare byggmöjligheter på förtätningsområde i Ytteresse

Nu finns det – liksom i Kållby – möjligheter till en flexiblare bygglovsprocess i  Ytteresse, i väntan på en stor, reviderad delgeneralplan för hela byn.

Kommunstyrelsen har fattat ett principbeslut som innebär att styrelsen kan ge markägare undantag för att bygga på ett så kallat förtätningsområde för bostadsbebyggelse i Ytteresse. 

Skarmavbild 2019 03 18 kl. 16.35.3
På kartan syns förtätningsområdet i Ytteresse. Mörkgrön nyans avser de områden som ligger inom tre kilometer från både Ytteresse skola och Överesse skola och inom Pedersöre vattens verksamhetsområde. Ljusgrön nyans anger områden inom tre kilometer från Ytteresse skola medan den blåa färgen anger områden inom tre kilometer från Överesse skola. Skärmdump från kommunstyrelsens lista 18.3.2019.

För att ansökan om undantag ska prövas, måste den tänkta byggplatser uppfylla de här kriterierna:

 • Området ligger inom 3 kilometer från Ytteresse och Överesse skolor och har en trygg skolväg.
 • Området ligger inom Pedersöre Vattens verksamhetsområde.
 • Området är inte detaljplanerat.
 • Området ligger i direkt anslutning tll befintlig bebyggelse.
 • Området ligger i direkt anslutning till elanslutning.
 • Det är möjligt att ordna en trafiksäker anslutning.
 • Fastigheten/tomten är minst 2 000 m2.

Dessutom kommer man också att beakta begränsande faktorer som:

 • skyddszoner för driftscentra
 • naturvärden
 • öppna åkerlandskap
 • kulturhistoriska värden
 • buller
 • skyddszoner för elledningar och vindkraftverk
 • grundvattenområden
 • behov av rekreation/fri strand
 • annan begränsande faktor

En fastighet eller tomt inom strandzonen med strandlinje måste ha en sammanhängande strandlinje på minst 40 meter.

Kommunstyrelsen fattade tidigare ett liknande principbeslut om undantag för byggande på strandgeneralplanen i Kållby.

Tilläggsuppgifter: planläggaren Anna-Karin Pensar, tel. 06–7850 324.