Lapset & koulu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma

Styrdokument för småbarnspedagogik

Lapsen vasu

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA  2019

Konventionen om barnets rättigheter i förkortad version www.unicef.fi 

Lagar och rekommendationer:

- Lagar och förordningar om småbarnspedagogiken (Oph.fi)
- Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten (pdf, Stakes 2002 

Stödet som ges inom småbarnspedagogiken indelas i tre olika nivåer:

  • Allmänt stöd
  • Intensifierat stöd
  • Särskilt stöd
barnets plan foto