Ajankohtaista Purmon tuulivoimapuistoa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä
2.6.2021

Purmon tuulivoimapuistoa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä

Yleisölle avautuu nyt tilaisuus kommentoida ABO Windin suunnitelmia tuulivoimapuiston rakentamisesta Purmoon.

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersöreen Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä ja niiden yksikköteho on alle 10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnalliseen verkkoon 400 kV voimajohdolla.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat.

Kartta (kuva)

Kartta (PDF, 5,6 MB)

Purmon tuulivoimapuisto lyhyesti

Nyt sekä Pedersören kunnassa vireillä olevan Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) että ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiohjelma asetetaan virallisesti nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Purmon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on julkisesti nähtävillä 2.6 – 15.8.2021. Suunnitelman nähtävilläolon aikana voi esittää mielipiteitä, jotka toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@pedersore.fi.

Asiakirjat ovat nähtävillä teknisessä toimistossa, Öjentie 74, Lövö, kunnantalossa, Skrufvilankatu 2, Pännäinen ja pääkirjastossa, Jauhotie 1, Pännäisissä sekä kunnan verkkosivustolla, Vireillä olevat kaavat.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Anna-Karin Pensar, puh. 785 0324 tai 044-755 7619, anna-karin.pensar@pedersore.fi (lomalla 21. – 24.6. ja 5.7. – 8.8.).

Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF, 2,5 MB)

YVA-arviointiohjelma

YVA-arviointiohjelma, jota ELY-keskus valvoo, on nähtävillä 2.6. – 30.7.2021. Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa aukioloaikoina:

 • Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, Pännäinen
 • Pedersören tekninen toimisto, Öjentie 74, Pännäinen
 • Pedersören pääkirjasto, Jauhotie 1, Pännäinen
 • Uudenkaarlenpyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy
 • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, Uusikaarlepyy
 • Kauhavan kaupungintalo, Kauppatie 109, Kauhava ja
 • Kauhavan pääkirjasto, Kauppatie 88, Kauhava.
 • Arviointiohjelma julkaistaan myös 2.6.2021 alkaen verkkosivuilla: ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 30.7.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/596/2021.

Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, PDF 14 MB

 

Yleisötilaisuudet

Yleinen tiedotustilaisuus järjestetään sähköisesti tiistaina 15.6. klo 18.00. Kokouksessa esitellään tuleva kaavoitusprosessi ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Paikalla ovat Pedersören kunnan, YVA-yhteysviranomaisen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, ABO Windin ja konsultin FCG:n edustajia.

Linkki yleisötilaisuuteen: Click here to join the meeting

Tiedot kokoukseen liittymisestä: Ohjeistus Teams-kokoukseen osallistumiselle.

Asukkailla on mahdollisuus keskustella kunnan kaavoittajan, ABO Windin ja konsultin kanssa torstaina 17.6. klo 12–20 Purmogårdenissa, Purmontie 320. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella hankkeesta yksityisesti. Noudatamme koronarajoituksia ja tarvittaessa pyydämme osallistujia odottamaan vuoroaan ulkona ja muistamaan turvavälit.

Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS?

Kyseessä on asiakirja, jossa kerrotaan kaavoitusprosessin vaiheista, työn alustavasta aikataulusta ja tahoista, joilta pyydetään lausuntoja kaavoitushankkeesta.

OAS kuvaa myös hankkeen tavoitteet ja kaava-alueen laajuuden. Tuulivoimapuiston vaikutuksia arvioidaan myös alustavasti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää kaavoituksen aikana.

Mikä on ympäristövaikutusten arviointiohjelma?

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma Purmon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Purmon tuulivoimapuiston ja puiston sähkönsiirron keskeisimmät selvitettävät ympäristövaikutukset on listattu seuraavassa. Erityisesti painotettavat vaikutusarvioinnin osa-alueet on lihavoitu:

 • vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 • vaikutukset maisemaan ja rakennettuun
 • kulttuuriympäristöön; maisemavaikutukset lähimpiin kyliin ja muulle lähiasutukselle
 • melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset
 • suhde maakuntakaavoitukseen
 • linnustovaikutukset: arvokas lajisto,
 • muuttolinnusto
 • sähkönsiirron vaikutukset luontoon,
 • maisemaan sekä maa- ja metsätalouteen
 • yhteisvaikutukset muiden hankkeiden
 • kanssa
 • vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja
 • maankäyttöön
 • vaikutukset muinaisjäännöksiin
 • vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön
 • vaikutukset linnustoon
 • vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan rakentamisen ja toiminnan ajalta sekä huomioidaan sen käytöstä poiston vaikutukset. Sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan samantasoisesti kuin tuulivoimapuiston vaikutukset.

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan maksimimäärää tuulivoimaloita, joita hankealueelle teoreettisesti esiselvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten sekä YVA-menettelyssä saatavan palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarkennetaan. Voimaloiden lopullinen lukumäärä voi muuttua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot:

 • Vaihtoehto 1 (VE1): 22,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle
 • Vaihtoehto 2 (VE2): 22,9 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.
 • Vaihtoehto 3 (VE3): 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan 7,1 kilometrin pituinen 400 kV keräilyjohto hankealueen länsilaidalle.

 

Lisätietoja antavat:

Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Markus Ehrström, p. +358 400 42 88 23 etunimi.sukunimi@abo-wind.fi ja loma-aikoina sanna.moliis@abo-wind.fi.
YVA-Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Marja Nuottajärvi (YVA), p. 041 730 2454, etunimi.sukunimi@fcg.fi ja Kristina Salomaa (kaava), p. 044 298 2006, etunimi.sukunimi@fcg.fi
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 403.
OAS: Kaavoittaja Anna-Karin Pensar, puh. 785 0324 tai 044-755 7619, anna-karin.pensar@pedersore.fi (lomalla 21. – 24.6. ja 5.7. – 8.8.).