Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistukseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen.

Terveysvalvonta tarkastaa säännöllisesti vesilaitosten toimittaman talousveden laadun sekä vesilaitosten hygienian ja käytönvalvonnan. Vesilaitokset, joilla on oma tuotanto tai veden käsittely, tulee terveydensuojeluviranomainen hyväksyä ennen käyttöönottoa. Hakemus toimitetaan kolme kuukautta etukäteen. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin vesilaitos on hyväksytty.

Hakemuslomakkeet löytyvät Täältä (ruotsiksi). Lisäksi kaikkien vesilaitosten tulee huolehtia riittävästä käytönvalvonnasta hyvän vedenlaadun takaamiseksi.

Terveydensuojelulain olennainen muutos 2017

1.1.2017 lähtien hyväksymiskäytäntö ei enää koske sellaisia vesilaitoksia jotka toimittaa talousvettä, ja joiden toiminta on vähäriskinen, kuten vesiosuuskunnat jotka ostavat vettä toiselta vesilaitokselta. Nämä laitokset kuuluvat sen sijaan uuden terveydensuojelulain 18 a § ilmoitusvelvollisuuspiiriin.

27.10.2017 lähtien vesilaitokset tulee noudattaa omavalvontaa toiminnassaan, joka perustuu riskinarviointiin. Riskinarviointi tulee tehdä yhteistyönä toiminnanharjoittajan ja viranomaisten välillä. Terveydensuojeluviranomainen hyväksyy riskinarviointisuunnitelman.

Vesilaitostoimija voi ottaa yhteyden, kun

  • suunnitteilla on vesilaitoksen käyttöönotto tai olennaisia muutoksia olemassa olevaan vesilaitokseen
  • veden epäillään olevan saastunutta
  • tarvitaan lisänäytteenottoa

Asukkaana voit ottaa yhteyden, kun

  • epäilet, että veden laatu on huono
  • sinulla on kysyttävää valvonnasta tai analyysituloksista

Lisätietoa