Ajankohtaista Ely-keskuksen perusteltu päätelmä Purmon tuulivoimapuistosta
27.9.2023

Ely-keskuksen perusteltu päätelmä Purmon tuulivoimapuistosta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perusteltu päätelmä Purmon tuulivoimapuisto -hankkeen merkittävistä vaikutuksista on annettu 22.9.2023.

Ely-keskus, joka on toimunut hankkeen yhteysviranomaisena, yhtyy arviointiselostuksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön, maisemaan, linnustoon sekä melun ja varjon muodostumiseen. Arviointiselostuksen mukaan hankkeesta aiheutuu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kohtalaisiksi arvioituja kielteisiä vaikutuksia kohdistuu arviointiselostuksen mukaan pesimälinnustoon, eläimistöön, riistaan ja metsästykseen ja liikenteeseen. Muilta osin hankkeen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi tai myönteisiksi arviointiselostuksessa.

Koko asiakirja: Purmo tuulivoimapuisto, perusteltu päätelmä, PDF, 221 KB.